Colaboratori

FISE MEDICALE AUTO IASI

Sigla

Legislatie

O R D I N
privind preschimbarea permiselor de conducere eliberate de alte state

Ordin nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romanesti - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 578, din 16 august 2011 - actualizat pana la 15 aprilie 2023

Avand in vedere prevederile art. 83 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:

Art. 1

(1) Prezentul ordin reglementeaza preschimbarea, la cerere, cu documente similare romanesti a permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile prevazute la art. 83 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta de urgenta.

(2) Pot solicita preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile prevazute la art. 83 alin. (1) din ordonanta de urgenta cu documente similare romanesti persoanele care au domiciliul, resedinta sau rezidenta normala in Romania. Dovada domiciliului, resedintei sau rezidentei normale in Romania se face cu documentele prevazute de actele normative care reglementeaza domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre sau regimul strainilor in Romania, dupa caz.

(3) In sensul prezentului ordin, prin state membre se intelege statele membre ale Uniunii Europene, altele decat Romania, si statele membre ale Spatiului Economic European.

(4) Autoritatea competenta sa efectueze preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile prevazute la art. 83 alin. (1) din ordonanta de urgenta cu documente similare romanesti este, dupa caz:

a) serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul institutiei prefectului pe a carui raza teritoriala solicitantul are domiciliul, resedinta sau rezidenta normala; ori
b) serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul institutiei prefectului pe a carui raza teritoriala se afla institutia de invatamant, in cazul cetatenilor statelor membre aflati la studii in Romania pentru o perioada de cel putin 6 luni.

(1) Prezentul ordin reglementeaza preschimbarea, la cerere, cu documente similare romanesti a permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile prevazute la art. 83 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta de urgenta, precum si a celor a caror valabilitate este recunoscuta in mod unilateral potrivit art. 83 alin. (3) din ordonanta de urgenta.

(2) Pot solicita preschimbarea permiselor de conducere nationale prevazute la alin. (1) cu documente similare romanesti persoanele care au sau isi stabilesc domiciliul sau resedinta in Romania in sensul art. 23.1 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

(3) Autoritatea competenta sa efectueze preschimbarea permiselor de conducere nationale prevazute la alin. (1) cu documente similare romanesti este serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, denumit in continuare serviciu public comunitar, pe a carui raza de competenta teritoriala solicitantul isi are domiciliul sau resedinta in sensul art. 23.1 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

(4) Pentru stabilirea competentei potrivit alin. (3), solicitantul trebuie sa declare pe propria raspundere ca:

a) locuieste in mod obisnuit cel putin 185 de zile intr-un an calendaristic la o adresa sau la adrese din Romania, dintre care cel putin una de pe raza de competenta a serviciului public comunitar datorita unor legaturi personale si profesionale ori datorita unor legaturi personale care releva legaturi stranse cu adresa sau adresele respective, daca persoana nu are legaturi profesionale; sau
b) revine periodic la o adresa de pe raza de competenta a serviciului public comunitar datorita unor legaturi personale cu adresa respectiva, desi locuieste alternativ in locuri diferite, situate in doua sau mai multe state membre, deoarece legaturile sale profesionale sunt intr-un loc diferit de cel al legaturilor personale; sau
c) locuieste in mod obisnuit la o adresa de pe raza de competenta a serviciului public comunitar datorita legaturilor personale cu adresa respectiva, desi locuieste temporar si in alt stat membru pentru indeplinirea unei activitati sau misiuni cu durata determinata.

(5) In sensul prezentului ordin, prin state membre se intelege statele membre ale Uniunii Europene, altele decat Romania, statele membre ale Spatiului Economic European, precum si Confederatia Elvetiana.

(6) Dovada domiciliului sau a resedintei in Romania se face cu documente aflate in termen de valabilitate, dupa cum urmeaza:

a) pentru cetatenii romani, cu actul de identitate;
b) pentru cetatenii statelor membre, precum si pentru membrii de familie ai acestora care nu sunt cetateni ai statelor respective, cu documentul eliberat in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care atesta, la momentul solicitarii, dreptul de rezidenta legala pe teritoriul Romaniei;
c) pentru straini, cu documentul care atesta, la momentul solicitarii, dreptul de sedere legala pe teritoriul Romaniei.

Art. 2

(1) Pot fi preschimbate cu documente similare romanesti, fara sustinerea unui examen sau test, permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile:

a) statelor membre prevazute in anexa nr. 1;
b) statelor membre ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, incheiata la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificata de Romania prin Decretul nr. 318/1980, cu exceptia celor mentionate la lit. a), prevazute in anexa nr. 2;
c) statelor prevazute in anexa nr. 3.

(2) Permisele de conducere care contin informatii suplimentare/restrictii, sub forma codurilor europene armonizate, se preschimba cu documente similare romanesti, cu conditia inscrierii acestor coduri in rubrica "Restrictii" din permisul de conducere.

(3) Codurile prevazute la alin. (2) sunt cele cuprinse in anexa nr. 8 nr. 2 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere nr. 157/2012 privind forma si continutul permisului de conducere, cu modificarile ulterioare.

Art. 3

(1) Permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile statelor prevazute la art. 2 alin. (1) pot fi preschimbate cu documente similare romanesti, in conditiile stabilite prin prezentul ordin, cu categoriile /subcategoriile echivalente permiselor de conducere romanesti.

(2) Permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile statelor prevazute la art. 2 alin. (1) ca urmare a schimbarii permiselor romanesti, prin care nu au fost echivalate toate categoriile /subcategoriile detinute in Romania, se preschimba cu documente similare romanesti cu toate categoriile /subcategoriile inregistrate in evidenta autoritatilor romane, pentru care dreptul de a conduce nu a fost suspendat de catre autoritatile competente romanesti sau autoritatile statelor prevazute la art. 2 alin. (1).

(3) Preschimbarea permiselor de conducere nationale emise de statele cu care Romania a incheiat tratate bilaterale sau multilaterale in materie de recunoastere reciproca a permiselor de conducere se face conform conditiilor prevazute in aceste tratate.

(4) Permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile statelor prevazute la art. 2 alin. (1) persoanelor care nu indeplinesc conditiile de varsta prevazute la art. 20 din ordonanta de urgenta sunt preschimbate cu documente similare romanesti numai dupa data la care detinatorul implineste varsta minima prevazuta de lege pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv.

(5) Permisele de conducere eliberate de autoritatile statelor membre, care au fost pierdute sau furate pe teritoriul Romaniei, se preschimba pe baza informatiilor pe care serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor caruia i se solicita preschimbarea permisului de conducere pierdut sau furat le detine cu privire la detinator si permisul de conducere sau, in lipsa acestor informatii, pe baza unei atestari primite de la autoritatile competente din statul membru care a eliberat permisul initial.

(5) Permisele de conducere eliberate de autoritatile statelor membre care au fost pierdute, furate sau deteriorate se preschimba pe baza informatiilor pe care serviciul public comunitar caruia i se solicita preschimbarea permisului de conducere pierdut, furat sau deteriorat le detine cu privire la solicitant si la permisul de conducere sau, in lipsa acestor informatii, pe baza unei atestari primite de la autoritatile competente din statul membru care a eliberat permisul initial.

(6) Pentru facilitarea verificarii informatiilor cu privire la detinator si permisul de conducere in vederea preschimbarii permiselor de conducere eliberate de autoritatile statelor membre, pierdute sau furate potrivit alin. (5), se poate utiliza reteaua permiselor de conducere a Uniunii Europene.

(6) Pentru facilitarea verificarii informatiilor cu privire la solicitant si la permisul de conducere in vederea preschimbarii permiselor de conducere eliberate de autoritatile statelor membre, pierdute, furate sau deteriorate, potrivit alin. (5), se poate utiliza reteaua permiselor de conducere a Uniunii Europene.

(7) In situatia in care exista indicii suficiente pentru a suspecta ca solicitantul preschimbarii permisului de conducere eliberat de autoritatea competenta a unui stat membru este deja titularul unui alt permis de conducere eliberat de un alt stat membru, se efectueaza verificari impreuna cu autoritatile competente ale statelor membre, inclusiv prin utilizarea retelei permiselor de conducere a Uniunii Europene.

(8) Procedurile de solicitare a atestarii prevazute la alin. (5) si de efectuare a verificarii impreuna cu autoritatile competente ale statelor membre, in conditiile prevazute la alin. (7), se stabilesc prin dispozitie a directorului Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 4

Permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile statelor prevazute la art. 2 alin. (1) nu pot fi preschimbate cu documente similare romanesti in situatia in care se constata ca detinatorii acestora poseda si un alt permis de conducere national.

Art. 5

Nu pot fi preschimbate cu documente similare romanesti, chiar daca au fost eliberate de autoritatile statelor prevazute la art. 2 alin. (1), urmatoarele categorii de documente:

a) permisele de conducere internationale;
b) permisele de conducere a caror valabilitate a expirat, cu exceptia celor eliberate de autoritatile statelor membre;

b) permisele de conducere pierdute sau furate ori a caror valabilitate a expirat, cu exceptia celor eliberate de autoritatile statelor membre;

c) permisele de conducere care au fost anulate sau fac obiectul unor restrictii care nu corespund codurilor europene armonizate, unor suspendari ori retrageri intr-un alt stat;
d) permisele de conducere provizorii, temporare sau de elev conducator;
e) permisele de conducere ale persoanelor care au fost condamnate prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru una dintre infractiunile prevazute la art. 24 alin. (6) din ordonanta de urgenta, cu exceptia cazurilor in care a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 116 alin. (1) din ordonanta de urgenta.

Art. 6

(1) Pentru preschimbarea permiselor de conducere, solicitantii depun personal, la serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent potrivit art. 1 alin. (4), urmatoarele documente:

a) 1. permisul de conducere national eliberat de autoritatile statelor prevazute la art. 2 alin. (1) a carui preschimbare se solicita, in original, si traducerea legalizata in limba romana a acestuia; sau
     2. documentul care atesta pierderea, furtul sau lipsa justificata a permisului eliberat de autoritatile competente ale statelor prevazute la art. 2 alin. (1), precum si traducerea legalizata in limba romana a acestuia;
b) documentul de identitate al solicitantului, in original si, respectiv, in copie:
     1. pasaportul, certificatul de inregistrare, permisul de sedere, cartea de rezidenta in Romania;
     2. cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate in cazul cetatenilor romani;
c) fisa detinatorului permisului de conducere, al carei model este prevazut in anexa nr. 4, completata lizibil, cu majuscule;
d) fisa medicala completata de o unitate de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizata, incheiata cu concluzia "APT CONDUCATOR AUTO", cu precizarea categoriei/categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, precum si a eventualelor restrictii medicale ce vor fi mentionate in permisul de conducere preschimbat;
e) certificatul de cazier judiciar, in termenul de valabilitate;
f) declaratia notariala pe propria raspundere a solicitantului, din care sa rezulte ca permisul de conducere depus pentru preschimbare este autentic, ca titularul acestuia nu are rezidenta normala pe teritoriul altui stat membru, ca nu mai poseda un alt permis de conducere national romanesc ori eliberat de autoritatile unui alt stat sau un duplicat al acestuia, ca nu a declarat pierderea ori furtul acestuia la organele emitente sau la alte autoritati in vederea eliberarii unui nou document, precum si faptul ca nu a luat si nu i-a fost adusa la cunostinta anularea permisului de conducere sau a dreptului de a conduce ori suspendarea sau restrictionarea exercitarii acestui drept;
g) dovada achitarii taxelor, prevazute de lege, aferente preschimbarii permisului de conducere.

(2) Persoanele care, din motive obiective, nu se pot prezenta personal la serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor pot depune cererile prin mandatar, cu procura speciala, autentificata in tara de notarul public, iar in strainatate, de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romaniei, situatie in care fisa detinatorului va avea atasata in spatiul special destinat o fotografie color 3 x 4 cm/4 x 5 cm de data recenta;

(3) Serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, competent potrivit art. 1 alin. (4), are obligatia de a verifica pentru ce categorie continua sa fie valabil permisul de conducere national eliberat de autoritatile statelor prevazute la art. 2 alin. (1) care urmeaza a fi preschimbat.

(4) In cazul existentei unor suspiciuni temeinic motivate cu privire la autenticitatea permisului de conducere eliberat de autoritatile statelor prevazute la art. 2 alin. (1), preschimbarea acestuia poate fi efectuata numai dupa confirmarea autenticitatii, si, dupa caz, a valabilitatii permisului de conducere de catre autoritatea competenta a statului care l-a eliberat. Aceeasi procedura se aplica si in cazul permiselor de conducere straine, pierdute sau furate. In situatia in care nu poate fi identificata autoritatea competenta a statului emitent, verificarile se vor efectua prin intermediul misiunilor diplomatice ale statelor respective in Romania.

(5) Pentru facilitarea verificarilor prevazute la alin. (3) si (4) cu autoritatile competente ale statelor membre, se va putea utiliza reteaua permiselor de conducere a Uniunii Europene.

(6) Procedurile de efectuare a verificarii valabilitatii categoriei pentru permisul de conducere care va face obiectul preschimbarii, precum si de obtinere a confirmarii autenticitatii, respectiv a valabilitatii permisului de conducere, prevazuta la alin. (3) si (4), se stabilesc prin dispozitie a directorului Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

(1) Pentru preschimbarea permiselor de conducere, solicitantii depun personal, la serviciul public comunitar competent potrivit art. 1 alin. (3), dosarul de preschimbare a permisului de conducere, care trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) 1. permisul de conducere national eliberat de autoritatile statelor prevazute la art. 2 alin. (1) a carui preschimbare se solicita, in original. In cazul in care permisul de conducere a fost eliberat de catre autoritatile statelor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c), se depune si traducerea legalizata in limba romana a acestuia; sau
    2. documentul care atesta pierderea, furtul sau lipsa justificata a permisului de conducere, in cazul in care acesta din urma a fost eliberat de autoritatile competente ale statelor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a). In cazul in care documentul nu este intocmit in limba romana, se depune si traducerea legalizata in limba romana a acestuia;
b) documentul de identitate, precum si documentele care fac dovada domiciliului sau resedintei in Romania prevazute la art. 1 alin. (6);
c) cererea solicitantului, al carei model este prevazut in anexa nr. 4, completata lizibil, cu majuscule, precum si semnatura;
d) dovada achitarii taxelor si tarifelor, prevazute de lege, aferente preschimbarii permisului de conducere.
d) dovada platii contravalorii permisului de conducere, achitata prin una dintre modalitatile prevazute la art. 11-1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) In cazul in care se solicita un permis de conducere cu o noua valabilitate administrativa, dosarul de preschimbare a permisului de conducere prevazut la alin. (1) trebuie sa contina si documentul emis de o unitate de asistenta medicala autorizata din care rezulta ca titularul este apt sa conduca autovehicule din categoriile mentionate in permisul de conducere prezentat pentru preschimbare.

(3) Preschimbarea permisului de conducere poate fi efectuata numai dupa confirmarea autenticitatii si a valabilitatii acestuia, pe categorii, de catre autoritatea competenta a statului care l-a eliberat.

(4) Preschimbarea permiselor de conducere eliberate de autoritatile statelor membre pierdute, furate sau deteriorate se realizeaza cu respectarea dispozitiilor prevazute la alin. (3).

(5) Pentru facilitarea verificarilor prevazute la alin. (3) se poate utiliza reteaua permiselor de conducere a Uniunii Europene.

(6) Procedurile de efectuare a verificarilor prevazute la alin. (3) si (5) se stabilesc prin dispozitie a directorului Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 7

(1) Dupa primirea si verificarea dosarului de preschimbare a permisului de conducere se restituie solicitantului documentul de identitate.

(2) In situatia in care a fost depus permisul de conducere, solicitantului i se elibereaza o dovada inlocuitoare a permisului de conducere, in care se consemneaza numarul de inregistrare al dosarului si data depunerii, numele si prenumele solicitantului, seria si numarul permisului de conducere, statul emitent si categoria/categoriile pentru care documentul este considerat a fi valabil, precum si mentiunea "permisul de conducere a fost depus pentru preschimbare".

(3) In cazul in care valabilitatea permisului depus nu a expirat, dovada inlocuitoare se emite cu drept de circulatie cu valabilitate de cel mult 30 de zile, fara a fi depasita perioada de valabilitate a permisului de conducere, iar pentru celelalte situatii, dovada se emite fara drept de circulatie.

(4) Permisul de conducere romanesc se elibereaza in termen de maximum 30 de zile de la depunerea dosarului, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 3 alin. (5) si (7) si la art. 6 alin. (3) si (4) ce impun verificari care depasesc acest termen, cand se elibereaza in termen de 15 zile de la incheierea verificarilor. La data inmanarii permisului de conducere preschimbat dovada inlocuitoare prevazuta la alin. (2) isi inceteaza valabilitatea.

(4) Permisul de conducere romanesc se elibereaza in termen de maximum 30 de zile de la depunerea dosarului, cu exceptia situatiilor in care verificarile prevazute la art. 3 alin. (5) si (7) si la art. 6 alin. (3) depasesc acest termen, cand permisul de conducere romanesc se elibereaza in termen de 15 zile de la incheierea verificarilor.

(5) In cazurile in care verificarile prevazute la art. 3 alin. (5) si (7) si la art. 6 alin. (3) si (4) nu se finalizeaza in termenul de valabilitate a dovezii inlocuitoare a permisului depus pentru preschimbare, se elibereaza o noua dovada inlocuitoare cu valabilitatea de cel mult 30 de zile. Procedura continua pana la momentul in care se primeste raspunsul de la autoritatea competenta din statul membru emitent, cand se procedeaza la eliberarea permisului de conducere romanesc.

(5.1) La data inmanarii permisului de conducere romanesc, ca urmare a preschimbarii permiselor de conducere nationale prevazute la art. 1 alin. (1), dovada inlocuitoare prevazuta la alin. (2) si (5) isi inceteaza valabilitatea.

(6) Preschimbarea permisului de conducere national eliberat de autoritatile statelor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c), precum si orice reinnoire sau inlocuire a acestuia se inregistreaza in permisul de conducere romanesc prin inscrierea la rubrica "Restrictii" a codurilor europene armonizate 70, respectiv 71.

(6) Preschimbarea permisului de conducere eliberat de autoritatile statelor cuprinse in anexa nr. 2 si anexa nr. 3, precum si orice reinnoire sau inlocuire se inregistreaza pe permisul de conducere romanesc eliberat, prin inscrierea la rubrica "Restrictii" a codurilor europene armonizate 70, respectiv 71.

Art. 8

(1) Permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile statelor prevazute la art. 2 alin. (1) ale membrilor misiunilor diplomatice si oficiilor consulare straine, ale corespondentilor de presa straini, precum si ale reprezentantilor organizatiilor economice, culturale sau ai altor asemenea organizatii straine, cu statut diplomatic, acreditati in Romania, pot fi preschimbate cu toate categoriile inscrise in acestea, indiferent de statul emitent.

(2) Pentru preschimbarea permiselor de conducere prevazute la alin. (1), solicitantii depun urmatoarele documente:

a) permisul de conducere national eliberat de autoritatile statelor prevazute la art. 2 alin. (1), in original, insotit de traducerea legalizata in limba romana a acestuia;
b) documentul de identitate, in original si in copie, respectiv pasaport diplomatic si carte de identitate eliberata de Ministerul Afacerilor Externe sau, dupa caz, pasaport de serviciu si carte de identitate eliberata de Ministerul Afacerilor Externe, precum si documentul din care rezulta codul numeric personal atribuit de autoritatile competente din Romania;
c) fisa detinatorului permisului de conducere, completata lizibil si cu majuscule, care sa aiba atasata in spatiul special destinat o fotografie color 3 x 4 cm/4 x 5 cm de data recenta, precum si semnatura;
d) fisa medicala completata de o unitate de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizata, cu mentionarea categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule;
e) dovada achitarii taxelor prevazute de lege, aferente preschimbarii permisului de conducere.

(3) Dupa primirea si verificarea actelor prevazute la alin. (2) se restituie solicitantului documentul de identitate.

(1) Permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile statelor prevazute la art. 2 alin. (1) detinute de membrii misiunilor diplomatice si oficiilor consulare straine, de corespondentii de presa straini, precum si de reprezentantii organizatiilor economice, culturale sau ai altor asemenea organizatii straine, cu statut diplomatic, acreditati in Romania, pot fi preschimbate cu toate categoriile inscrise in acestea, indiferent de statul emitent.

(2) Pentru preschimbarea permiselor de conducere prevazute la alin. (1), solicitantul depune dosarul de preschimbare a permisului de conducere, continand urmatoarele documente:

a) documentul de identitate, in original si in copie, respectiv pasaport diplomatic si carte de identitate eliberata de Ministerul Afacerilor Externe sau, dupa caz, pasaport de serviciu si carte de identitate eliberata de Ministerul afacerilor Externe, precum si documentul din care rezulta codul numeric personal atribuit de autoritatile competente din Romania;
b) cererea solicitantului, al carei model este prevazut in anexa nr. 4, completata lizibil si cu majuscule, care sa aiba atasata in spatiul special destinat o fotografie color cu dimensiunea 35/38,5 mm de data recenta, precum si semnatura;
c) documentele prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) si d) si, dupa caz, la art. 6 alin. (2).

(3) Dupa primirea si verificarea documentelor din dosarul de preschimbare a permisului de conducere se restituie solicitantului originalul documentelor prevazute la alin. (2) lit. a).

Art. 9

(1) Pot fi preschimbate cu documente similare romanesti, fara sustinerea unui examen sau test, si permisele de conducere nationale detinute de personalul aflat pe teritoriul Romaniei in misiune oficiala, sub egida unei organizatii internationale interguvernamentale, indiferent de statul emitent.

(2) Autoritatea competenta sa efectueze preschimbarea este serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul institutiei prefectului pe a carei raza isi au sediul autoritatile publice care organizeaza misiunea.

(3) Pentru preschimbarea permiselor de conducere, personalul prevazut la alin. (1) depune documentele prevazute la art. 8 alin. (2) lit. a), c), d) si e), documentul de identitate sau pasaportul, in original si in copie, precum si un document emis de catre o autoritate/institutie publica din Romania din care sa rezulte ca acesta se afla in misiune oficiala pe teritoriul Romaniei, sub egida unei organizatii internationale interguvernamentale.

(4) Dupa primirea si verificarea actelor prevazute la alin. (3) se restituie solicitantului documentul de identitate sau pasaportul prezentat.

(2) Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (3), autoritatea competenta sa efectueze preschimbarea este serviciul public comunitar pe a carui raza isi au sediul autoritatile publice care organizeaza misiunea.

(3) Pentru preschimbarea permiselor de conducere prevazute la alin. (1), solicitantul depune dosarul de preschimbare a permisului de conducere, continand documentele prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a), b) si (d) si, dupa caz, alin. (2), si la art. 8 alin. (2) lit. b), precum si un document emis de catre o autoritate/institutie publica din Romania din care sa rezulte ca acesta se afla in misiune oficiala pe teritoriul Romaniei, sub egida unei organizatii internationale interguvernamentale.

(4) Dupa primirea si verificarea documentelor din dosarul de preschimbare a permisului de conducere se restituie solicitantului documentul de identitate prezentat.

Art. 10

Dupa preschimbarea permisului de conducere, institutia prefectului remite autoritatii competente a statului emitent permisul de conducere national vechi, prin adresa oficiala, in cuprinsul careia informeaza aceasta autoritate cu privire la efectuarea preschimbarii.

Art. 11

(1) Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor este autorizata sa intreprinda demersurile necesare pe langa autoritatile competente din statele in care este stabilit un numar semnificativ de cetateni romani, altele decat statele membre, in vederea incheierii, in conditiile legii, a unor tratate bilaterale intre Romania si statele respective pentru preschimbarea reciproca a permiselor de conducere.

(2) Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor acorda statelor membre asistenta in procesul de punere in aplicare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformata), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 403 din 30 decembrie 2006, si face schimb de informatii privind permisele de conducere pe care le-a eliberat, le-a schimbat, le-a inlocuit, le-a reinnoit sau le-a retras.

Art. 12

Permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile statelor prevazute la art. 2 alin. (1), aflate in curs de preschimbare la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, urmeaza fie procedura legala in vigoare la data efectuarii solicitarii, prevazuta de Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.480/2006 privind preschimbarea permiselor de conducere straine cu documente similare romanesti, cu completarile ulterioare, fie prevederile prezentului ordin, daca acest lucru este in favoarea solicitantului.

Art. 13

Dispozitiile din prezentul ordin referitoare la utilizarea retelei permiselor de conducere a Uniunii Europene se aplica de la data la care aceasta retea devine operationala.

Art. 14

Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 15

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 16

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.480/2006 privind preschimbarea permiselor de conducere straine cu documente similare romanesti, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 874 din 25 octombrie 2006, cu completarile ulterioare.

****

Prezentul ordin transpune urmatoarele prevederi din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformata), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 403 din 30 decembrie 2006:

- art. 2 alin. (1);
- art. 7 alin. (5) literele b), c) si d);
- art. 11 alin. (1), (3), (4) si (5);
- art. 15

Prezentul ordin transpune in legislatia nationala prevederile art.2 alin.(1), art.7 alin.(5) lit.b), c) si d), art.11 alin.(1), (3), (4), (5) si (6) teza intai si a doua, art.12 si 15 din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformata), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 403 din 30 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Anexa nr. 1 - Lista cuprinzand statele membre, emitente de permise de conducere nationale ce pot fi schimbate preschimbate fara examinarea sau testarea detinatorilor unor astfel de permise:

1. Regatul Belgiei
2. Republica Ceha
3. Regatul Danemarcei
4. Republica Federala Germania
5. Republica Estonia
6. Republica Elena
7. Regatul Spaniei
8. Republica Franceza
9. Irlanda
10. Republica Italiana
11. Republica Cipru
12. Republica Letonia
13. Republica Lituania
14. Marele Ducat al Luxemburgului
15. Republica Ungara
16. Republica Malta
17. Regatul Tarilor de Jos
18. Republica Austria
19. Republica Polona
20. Republica Portugheza
21. Republica Slovenia
22. Republica Slovaca
23. Republica Finlanda
24. Regatul Suediei
25. Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord
26. Republica Bulgaria
27. Regatul Norvegiei
28. Principatul Liechtenstein
29. Islanda

1. Republica Austria
2. Regatul Belgiei
3. Republica Bulgaria
4. Republica Ceha
5. Republica Cipru
6. Republica Croatia
7. Regatul Danemarcei
8. Republica Elena
9. Confederatia Elvetiana
10. Republica Estonia
11. Republica Finlanda
12. Republica Franceza
13. Republica Federala Germania
14. Irlanda
15. Republica Italiana
16. Republica Islanda
17. Republica Letonia
18. Principatul Liechtenstein
19. Republica Lituania
20. Marele Ducat al Luxemburgului
21. Republica Malta
22. Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord
23. Regatul Norvegiei
24. Republica Polona
25. Republica Portugheza
26. Republica Slovaca
27. Republica Slovenia
28. Regatul Spaniei
29. Regatul Suediei
30. Regatul Tarilor de Jos
31. Ungaria


Anexa nr. 2 - Lista cuprinzand statele membre ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, emitente de permise de conducere nationale ce pot fi schimbate preschimbate fara examinarea sau testarea detinatorilor unor astfel de permise

1. Republica Africa de Sud
2. Republica Albania
3. Republica Armenia
4. Republica Azerbaidjan
5. Uniunea Bahamas
6. Bahrain
7. Republica Belarus
8. Bosnia si Hertegovina
9. Republica Federativa a Braziliei
10. Republica Cote d'Ivoire
11. Republica Croatia
12. Republica Cuba
13. Emiratele Arabe Unite
14. Republica Macedonia
15. Federatia Rusa
16. Georgia
17. Republica Cooperatista Guyana
18. Republica Islamica Iran
19. Statul Israel
20. Republica Kazahstan
21. Republica Kenya
22. Republica Kargaza
23. Statul Kuweit
24. Republica Liberia
25. Regatul Maroc
26. Principatul Monaco
27. Statul Mongoliei
28. Muntenegru
29. Republica Federala Nigeria
30. Republica Uzbekistan
31. Republica Islamica Pakistan
32. Republica Filipinelor
33. Republica Peru
34. Republica Centrafricana
35. Republica Moldova
36. Republica Congo
37. Republica San Marino
38. Republica Senegal
39. Republica Serbia
40. Republica Seychelles
41. Confederatia Elvetiana
42. Republica Tadjikistan
43. Republica Tunisiana
44. Republica Turkmenistan
45. Ucraina
46. Republica Orientala a Uruguayului
47. Republica Zimbabwe

1. Republica Africa de Sud
2. Republica Albania
3. Republica Armenia
4. Republica Azerbaidjan
5. Uniunea Bahamas
6. Regatul Bahrain
7. Republica Belarus
8. Bosnia si Hertegovina
9. Republica Federativa a Braziliei
10. Republica Centrafricana
11. Republica Democratica Congo
12. Republica CA te d'Ivoire
13. Republica Cuba
14. Emiratele Arabe Unite
15. Federatia Rusa
16. Republica Filipine
17. Georgia
18. Republica Guyana
19. Republica Islamica Iran
20. Statul Israel
21. Republica Kazahstan
22. Republica Kirgiza
23. Republica Kenya
24. Statul Kuwait
25. Republica Liberia
26. Republica Macedonia
27. Regatul Maroc
28. Republica Moldova
29. Principatul Monaco
30. Mongolia
31. Muntenegru
32. Republica Niger
33. Republica Islamica Pakistan
34. Republica Peru
35. Statul Qatar
36. Republica San Marino
37. Republica Senegal
38. Republica Serbia
39. Republica Seychelles
40. Republica Tadjikistan
41. Republica Tunisiana
42. Republica Turkmenistan
43. Republica Turcia
44. Ucraina
45. Republica Orientala a Uruguayului
46. Republica Uzbekistan
47. Republica Socialista Vietnam
48. Republica Zimbabwe


Anexa nr. 3 - Lista cuprinzand statele care nu sunt membre ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, emitente de permise de conducere nationale ce pot fi schimbate preschimbate fara examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale detinatorilor unor astfel de permise:

1. Canada
2. Republica Coreea
3. Republica Araba Egipt
4. Regatul Hasemit al Iordaniei
5. Japonia
6. Republica Libaneza
7. Republica Araba Siriana
8. Statele Unite ale Americii
9. Republica Turcia
10. Republica Populara Chineza*)
*) Permisele emise de autoritatile competente din Republica Populara Chineza se preschimba cu permise de conducere romanesti valabile doar pentru categoria B, pana la incheierea tratatului bilateral cu acest stat.

1. Canada
2. Republica Coreea
3. Republica Araba Egipt
4. Regatul Hasemit al Iordaniei
5. Japonia
6. Republica Libaneza
7. Republica Araba Siriana
8. Statele Unite ale Americii
9. Republica Populara Chineza*)
*) Permisele emise de autoritatile competente din Republica Populara Chineza se preschimba cu permise de conducere romanesti valabile doar pentru categoria B, pana la incheierea tratatului bilateral cu acest stat
10. Insula Jersey.


Anexa nr. 4 - Model - FISA DETINATORULUI PERMISULUI DE CONDUCERE CERERE PRESCHIMBARE / ELIBERARE PERMIS
Cerere permis - fata Cerere permis - verso

 

ORDIN nr.163 din 10 august 2011 actualizat pana la 30 iunie 2017 - Acte normative, in ordine cronologica:

- ORDIN nr.163 din 10 august 2011 al ministrului administratiei si internelor privind preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romanesti - Monitorul Oficial, Partea I, nr. 578, din 16 august 2011;

- ORDIN nr.149 din 2 octombrie 2014 pentru modificarea si completarea OMAI 163/2011 - Monitorul Oficial, Partea I, nr. 725, din 3 octombrie 2014.

- ORDIN nr.58 din 24 mai 2017 al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea si completarea unor acte normative privind proceduri referitoare la inmatricularea vehiculelor si permisul de conducere - Monitorul Oficial, Partea I, nr. 431, din 12 iunie 2017.


Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la Monitorul Oficial.