Colaboratori

FISE MEDICALE AUTO IASI

Sigla

Legislatie

O R D I N
privind conditiile de eliberare a permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a duplicatului acestuia

Ordin nr. 123/2013 privind conditiile de eliberare a permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a duplicatului acestuia in cazul pierderii, furtului sau al deteriorarii permisului de conducere ori in cazul schimbarii numelui titularului - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 495, din 6 august 2013 - actualizat pana la 15 aprilie 2023

In temeiul art. 24 alin. (53) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/20 07 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite urmatorul ordin:

Art. 1

Prezentul ordin stabileste conditiile privind eliberarea:

a) permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa, inainte sau dupa data expirarii acestuia;
b) duplicatului permisului de conducere pierdut, furat sau deteriorat ori in cazul schimbarii numelui titularului, inainte de expirarea valabilitatii administrative.

Art. 2

(1) Cererea privind eliberarea permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a duplicatului, al carei model este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin, se depune personal de catre titular la oricare serviciu public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, denumit in continuare serviciu public comunitar;

(2) In cazul cetatenilor romani care au domiciliul sau resedinta in Romania si se afla temporar in strainatate, cererea prevazuta la alin. (1) poate fi depusa prin mandatar, imputernicit prin procura speciala autentificata de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei. Procura poate fi autentificata si de autoritatile straine, caz in care trebuie sa indeplineasca conditiile de supralegalizare prevazute de lege sau sa aiba aplicata apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961 (Conventia de la Haga), la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 66/1999, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificarile ulterioare;

(3) Pentru permisele de conducere emise dupa data de 1 ianuarie 2009, cererea pentru eliberarea unui duplicat poate fi transmisa si prin corespondenta, pe adresa serviciului public comunitar care a emis permisul de conducere anterior.

Art. 3

(1) Cererea pentru eliberarea permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a duplicatului, prevazuta in anexa, se depune impreuna cu urmatoarele documente:

a) actul de identitate al titularului din care rezulta ca acesta are domiciliul sau resedinta in Romania, in original si copie, sau, in cazurile prevazute la art. 2 alin. (2) si (3), numai in copie;
b) procura speciala si actul de identitate al mandatarului, in original si copie, in cazul prevazut la art. 2 alin. (2);
c) dovada platii taxelor si tarifelor aferente eliberarii permisului de conducere;
c) dovada platii contravalorii permisului de conducere, achitata prin una dintre modalitatile prevazute la art. 11-1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) documentul emis de o unitate medicala autorizata, din care rezulta ca titularul este apt din punct de vedere medical sa conduca autovehicule din categoria pentru care solicita eliberarea permisului de conducere, numai in cazul prevazut la art. 1 lit. a);
e) permisul de conducere, atunci cand acesta se afla in posesia titularului;
f) doua fotografii ale titularului, color, in format 35 x 38,5 mm, de data recenta, in cazul prevazut la art. 2 alin. (2) si in cazul cererilor depuse la alt serviciu public comunitar decat cel de la domiciliul solicitantului.

(2) Originalul actului de identitate se restituie pe loc titularului, dupa confruntarea copiei cu acesta.

(3) Fotografiile titularului se confirma de catre lucratorul serviciului public comunitar care primeste cererea si trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:

a) reprezinta fizionomia actuala a titularului;
b) sunt realizate din fata, pe un fond clar, de culoare alba, astfel incat sa permita identificarea conturului capului;
c) titularul fotografiei nu trebuie sa aiba capul acoperit, ochii inchisi, iar expresia fetei acestuia trebuie sa reprezinte o stare comuna; sau,
d) daca titularul are capul acoperit, pentru motive religioase, fata acestuia, de la baza barbiei si pana la frunte, trebuie sa fie vizibila in mod clar si fara umbre de lumina;
e) titularul poate purta ochelari ale caror lentile nu sunt colorate, nu reflecta lumina, nu provoaca umbre si nu au portiuni care sa ascunda ochii, iar rama ochelarilor nu acopera nicio portiune a ochilor.

(4) In cazul prevazut la art. 2 alin. (2):

a) cererea pentru eliberarea permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a duplicatului se semneaza de titular in fata functionarului consular, care confirma acest lucru prin semnatura si stampila;
b) documentul prevazut la alin. (1) lit. d), care trebuie sa indeplineasca, dupa caz, conditiile de supralegalizare prevazute de lege sau sa aiba aplicata apostila conform Conventiei de la Haga cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine; documentul se prezinta la serviciul public comunitar in original, insotit de traducerea legalizata de catre functionarul consular;
c) fotografiile se aplica pe cerere, in spatiul anume destinat, respectiv pe procura speciala, in coltul din dreapta sus, si se certifica prin aplicarea timbrului sec al misiunii diplomatice/oficiului consular.
c) fotografiile prevazute la alin. (1) lit. f) se aplica atat pe cerere, in spatiul anume destinat, cat si pe procura speciala, in coltul din dreapta sus, si se certifica inclusiv din punctul de vedere al indeplinirii cerintelor prevazute la alin. (2) prin aplicarea timbrului sec al misiunii diplomatice/oficiului consular.

(5) In cazul prevazut la art. 2 alin. (3), cererea poate fi transmisa prin posta electronica, situatie in care documentele prevazute la alin. (1) se transmit odata cu cererea, scanate, in format electronic.

(6) In cazul pierderii sau furtului permisului de conducere, titularul declara acest fapt prin completarea in mod corespunzator a cererii prevazute la art. 2 alin. (1).

(7) Copia actului de identitate, prevazuta la alin. (1) lit. a) si b), poate fi transmisa si in format electronic prin e-mail la adresa pusa la dispozitie in acest scop si publicata pe pagina de internet a institutiei prefectului din care face parte serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor caruia ii este adresata solicitarea.

Art. 4

(1) Documentele care insotesc cererea pentru eliberarea permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a duplicatului se arhiveaza la serviciul public comunitar care solutioneaza cererea.

(2) Dupa implementarea cererii in Sistemul informatic national de evidenta a permiselor de conducere si vehiculelor inmatriculate, permisului de conducere anterior ii inceteaza valabilitatea. Pana la eliberarea noului permis de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a duplicatului, titularului i se elibereaza un document cu valabilitatea de 15 zile, care atesta depunerea actelor, cu exceptia situatiei in care documentele au fost transmise in conditiile prevazute la art. 2 alin. (3).

Art. 5

In permisul de conducere se mentioneaza categoriile de vehicule pe care titularul este apt din punct de vedere medical sa le conduca, precum si perioada de valabilitate administrativa a permisului de conducere pentru fiecare categorie de vehicule. Dupa caz, in permisul de conducere se inscriu si codurile armonizate ale Uniunii Europene.

Art. 6

(1) Permisul de conducere se livreaza la adresa din Romania indicata de titular sau se ridica de catre acesta de la serviciul public comunitar indicat in cerere. In cazul in care titularul nu poate fi identificat la adresa indicata in cerere, permisul de conducere se va ridica de la serviciul public comunitar in a carui competenta teritoriala se afla aceasta adresa.

(2) In cazul in care cererea a fost transmisa prin corespondenta, permisul de conducere se ridica de la serviciul public comunitar mentionat de solicitant in cerere. In cazul in care cererea a fost transmisa prin posta electronica, pentru ridicarea permisului de conducere titularul depune la serviciul public comunitar, in original, documentele ale caror copii au fost transmise in conditiile prevazute la art. 3 alin. (5).

Art. 7

(1) Eliberarea unui permis de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a unui duplicat poate fi efectuata si in cazul retinerii permisului de conducere anterior pe teritoriul altui stat, daca nu s-a dispus suspendarea ori anularea dreptului de a conduce in conditiile art. 115 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) In situatia in care permisul de conducere a fost retinut in conditiile prevazute la art. 111 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se pot depune cereri pentru eliberarea unui permis de conducere cu o noua valabilitate administrativa ori a unui duplicat, in conditiile prezentului ordin, cu exceptia cazurilor in care permisul de conducere a fost retinut ca urmare a deteriorarii ori expirarii perioadei de valabilitate.

Art. 8

(1) In cazul detinerii unui permis de conducere emis de un alt stat decat cele prevazute in anexa nr. 1 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romanesti, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 578 din 16 august 2011, care a inlocuit un permis de conducere obtinut in Romania, se poate solicita eliberarea unui permis de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a unui duplicat, in conditiile prezentului ordin, numai pentru categoriile obtinute prin examen in Romania, daca dreptul de a conduce nu a fost anulat ori exercitarea acestuia nu este suspendata sau grevata de alte restrictii.

(2) In situatia mentionata la alin. (1), solicitantul depune, pe langa documentele prevazute la art. 3 alin. (1), declaratia prevazuta la art. 6 alin. (1) lit. f) din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2011.

(3) Permisul de conducere strain se remite autoritatii emitente.

Art. 9

Prezentul ordin intra in vigoare la data de 8 august 2013.

Art. 10

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.p. Ministrul afacerilor interne, Florea Oprea, secretar de stat
Bucuresti, 5 august 2013.
Nr. 123.
****


Anexa: CERERE PENTRU ELIBERAREA PERMISULUI DE CONDUCERE CU O NOUA VALABILITATE

Cerere

Paragraful "Anexez: Chitanta nr...............din data ..../..../.........si documentul care atesta faptul ca sunt apt medical, eliberat de.................., cu nr.........................din data de ........." se abroga.

 

ORDIN nr. 123 din 5 august 2013 actualizat pana la 30 iunie 2020 - Acte normative, in ordine cronologica:

- ORDIN nr.123 din 5 august 2013 al ministrului administratiei si internelor privind conditiile de eliberare a permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a duplicatului acestuia in cazul pierderii, furtului sau al deteriorarii permisului de conducere ori in cazul schimbarii numelui titularului - Monitorul Oficial, Partea I, nr. 495, din 6 august 2013.

- ORDIN nr.58 din 24 mai 2017 al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea si completarea unor acte normative privind proceduri referitoare la inmatricularea vehiculelor si permisul de conducere - Monitorul Oficial, Partea I, nr. 431, din 12 iunie 2017.


Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la Monitorul Oficial.