Colaboratori

FISE MEDICALE AUTO IASI

Sigla

Legislatie

Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 733/2013

Anexa 3

Metodologia de organizare si desfasurare a cursurilor de pregatire teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. Metodologia de organizare si desfasurare a cursurilor de pregatire teoretica si practica in vederea obtinerii permisului de conducere reprezinta ansamblul activitatilor de pregatire a cursantilor in vederea obtinerii permisului de conducere auto.

Art. 2. (1) Scolile de conducatori auto efectueaza la cerere, cursuri de pregatire in conducerea autovehiculelor, precum si cursuri de conducere preventiva, conducere ecologica si prim ajutor dupa caz, si in scopul actualizarii/perfec tionarii pregatirii persoanelor care detin permis de conducere, sau a persoanelor care au permisul de conducere retinut de catre organele in drept, ori al caror permis de conducere a fost anulat.

(2) Activitatile desfasurate in cadrul unei scoli de conducatori auto sunt urmatoarele: activitati de secretariat, inregistrarea cursantilor, primirea documentelor cursantilor, incheierea contractului de scolarizare, eliberarea catre cursant a documentelor scolare, arhivarea documentelor si activitati de pregatire teoretica si practica.

Art. 3. Pregatirea unei persoane in vederea obtinerii permisului de conducere este obligatorie si se realizeaza intr-o scoala de conduca tori auto autorizata, in baza programei de scolarizare prevazuta in anexa nr.4 la ordin, in condit iileincheierii unui contract de scolarizare unic intre persoana care solicita pregatirea si scoala respectiva.

Art. 4. Scoala de conducatori auto tine evidenta activitatilor desfasurate in Registrul National al Cursantilor.

Art. 5. (1) Pentru efectuarea pregatirii in vederea obtinerii permisului de conducere solicitantul depune la sediul autorizat al scolii de conducatori auto urmatoarele documente:

 • a) cerere
 • b) actul de identitate, in copie;
 • c) permisul de conducere, in copie, dupa caz;
 • d) certificat medical cu mentiunea: "apt";
 • e) document de evaluare obligatorie a capacitatii psihologice, in original, cu mentiunea "apt";
 • f) cazier judiciar in copie sau declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte faptul ca nu se incadreaza in prevederile legale in vigoare privind interdictia de a se prezenta la examenul pentru obtinerea permisului de conducere, in original;
 • g) in cazul cetatenilor straini, declaratie notariala din care sa rezulte ca nu poseda un alt permis de conducere national eliberat de o autoritate straina sau ca dreptul de a conduce nu a fost suspendat, retras ori anulat.

(2) Scoala de conducatori auto introduce cursantul in Registrul National al Cursantilor, iar numarul unic de inregistrare atribuit acestuia este inscris in contractul de scolarizare incheiat cu scoala de conducatori auto, in caietul cursantului al carui model este prevazut in anexa nr. 1 la prezenta Metodologie, precum si in fisa de scolarizare.

(3) Registrul National al Cursantilor este o aplicatie informatica a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. privind inscrierea in format electronic a datelor de catre scolile de conducatori auto care contine date privind scolile de conducatori auto, instructorii auto, profesorii de legislatie rutiera, cursantii, vehiculele utilizate la pregatirea practica, precum si alte date stabilite de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.; Registrul National al Cursantilor nu va permite inregistrarea activitatii unui instructor auto/profesor de legislatie rutiera angajat cu contract individual de munca cu norma intreaga ce depasesc 210 ore/luna, sau activitatile unui instructor auto/profesor de legislatie rutiera angajat cu contract individual de munca cu timp partial ce depasesc 60 ore/luna.

(4) Contractul de scolarizare prevazut la art. 3 contine cel putin urmatoarele prevederi:

 • a) datele de identificare ale partilor contractante;
 • b) obiectul contractului;
 • c) obligatiile partilor;
 • d) clauze de reziliere;
 • e) tarif;
 • f) alte clauze.

(5) Contractul de scolarizare prevazut la art. 3 incheiat cu minori trebuie sa fie semnat de unul dintre parinti sau de persoana care are calitatea de tutore.

(6) Cursantul care efectueaza pregatirea in scopul obtinerii permisului de conducere are obligatia sa instiinteze in scris conducerea scolii de conducatori auto despre orice modificare aparuta, cu privire la documentele prevazute la alin.(1), in perioada cuprinsa intre data depunerii documentelor si data finalizarii pregatirii.

(7) Documentele prevazute la alin. (1) in copie, sunt semnate de catre solicitantul pregatirii teoretice si practice, avand inscris in mod expres: "Subsemnatul/a .........................., declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale privind falsul in declaratii, ca prezentul act este conform cu originalul".

Art. 6 Odata cu semnarea contractului de scolarizare, cursantilor li se vor inmana, urmatoarele documente:

 • a) un exemplar din contractul de scolarizare;
 • b) caietul cursantului.

 

CAPITOLUL II
Organizarea pregatirii teoretice si practice

Art. 7. (1) Pregatirea teoretica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere se organizeaza pe serii.

(2) O serie este alcatuita din una sau mai multe grupe de cursanti care incep pregatirea teoretica la aceeasi data.

(3) Seriile se formeaza periodic de catre managerul activitatii scolii de conducatori auto, pe baza contractelor de scolarizare.

(4) Grupa este unitatea organizatorica de baza a activitatilor de pregatire teoretica, formata din cel mult 40 de persoane, care solicita pregatirea in vederea obtinerii uneia si aceleasi categorii de permis de conducere.

(5) Grupele de cursanti se vor forma astfel incat sa nu se depaseasca capacitatea salii/salilor de pregatire teoretica mentionata pe autorizatia scolii de conducatori auto.

Art. 8. (1) Managerul activitatii scolii de conducatori auto formeaza seria/grupa prin completarea cursantilor in Registrul National al Cursantilor, stabileste orarul fiecarei serii/grupe constituite si intocmeste catalogul acestora.

(2) Persoanele care se adreseaza scolii de conducatori auto printr-o cerere de pregatire dupa data inceperii pregatirii unei serii/grupe, sunt cuprinse in programul de pregatire organizat pentru seriile/grupele formate ulterior acestei date.

Art. 9. Cursantii cuprinsi in programul de pregatire sunt informati, inainte de inceperea pregatirii teoretice, cu privire la conditiile de scolarizare, precum si asupra continutului programei de scolarizare si a orarului de desfasurare a cursului.

Art. 10. (1) Persoanele care fac dovada absolvirii unei institutii de invatamant superior tehnic in specialitatea autovehicule rutiere, sunt scutite la pregatirea teoretica de la frecventarea disciplinei "cunoasterea si intretinerea autovehiculelor".

(2) Persoanele care fac dovada ca sunt cadre medicale calificate, absolvente ale unui institut de studii superioare de lunga durata, sunt scutite la pregatirea teoretica de la frecventarea disciplinei "prim ajutor".

(3) Persoanele beneficiare de scutirile aferente prega tirii teoretice prevazute la alin. (1) si (2), depun la sediul scolii de conducatori auto copii ale documentelor doveditoare in acest sens.

Art. 11. In cazurile prevazute la art. 10, managerul activitatii scolii de conducatori auto consemneaza motivul scutirii in Registrul National al Cursantilor, precum si in caietul cursantului.

Art. 12. Pregatirea practica a unui cursant in vederea obtinerii permisului de conducere auto poate incepe numai dupa ce acesta a finalizat pregatirea teoretica in cadrul unei scoli de conducatori auto autorizate si a depus toate documentele prevazute la art. 5 alin. (1).

Art. 13. (1) Pregatirea practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile C1, C, D1 si D se efectueaza numai dupa finalizarea pregatirii practice pentru vehicule din categoria B.

(2) Pregatirea practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E si DE se efectueaza numai dupa finalizarea pregatirii practice pentru vehicule din categoria B, C1, C, D1 si D.

Art. 14. (1) Durata unei ore didactice de pregatire teoretica sau practica este de 50 minute.

(2) Dupa fiecare ora didactica de pregatire teoretica, se va lua o pauza de 10 minute.

(3) Dupa fiecare ora didactica de pregatire practica, se va lua o pauza de 10 minute.

(4) Cu acordul cursantilor, se pot efectua 2 ore didactice de pregatire practica consecutive, urmate de o pauza de 20 de minute.

Art. 15. (1) Durata zilnica a pregatirii teoretice programate pentru o grupa de cursanti, indiferent de numarul disciplinelor prevazute in orar, nu poate depasi 5 ore didactice.

(2) Durata zilnica a pregatirii practice programate pentru o persoana, nu poate depasi 2 ore didactice.

Art. 16. Pe parcursul derularii activitat ilor de pregatire practica in conducerea autovehiculelor, fiecare cursant trebuie sa parcurga cu autovehiculul din categoria pentru care solicita pregatirea, cel putin distanta in km. prevazuta in planul de invatamant.

Art. 17. Durata de pregatire efectuata intr-o luna calendaristica, de catre un profesor de legislatie rutiera sau de catre un instructor auto, trebuie sa tina cont de numarul de ore aferent fiecarei categorii de pregatire prevazut in anexa nr. 4 la prezentul Ordin si sa fie in conformitate cu prevederile prezentelor norme si a legislatiei specifice in vigoare din domeniul muncii.

 

CAPITOLUL III
Finalizarea pregatirii

Art. 18. Un cursant finalizeaza pregatirea in vederea obtinerii permisului de conducere daca promoveaza o evaluare sustinuta in cadrul scolii de conducatori auto compusa din doua probe, o proba teoretica si o proba practica.

Art. 19. (1) Pregatirea teoretica se finalizeaza prin promovarea unei evaluari tip grila, in format electronic, in cadrul scolii de conducatori auto unde cursantul a efectuat pregatirea teoretica.

(2) Cursantii care se pregatesc in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile C, C1, D sau D1 vor sustine o evaluare si cu intrebari specifice categoriilor respective.

Art. 20. Evaluarea tip grila prevazuta la art. 19, atat din punct de vedere al numarului de intrebari, cat si din punct de vedere al promovabilitatii, este asemanatoare cu examenul sustinut de catre cursanti in vederea obtinerii permisului de conducere, intrebarile care compun aceasta evaluare fiind rezultate din programa disciplinelor predate, structurate in raport cu ponderea acestora in planul de invatamant si elaborate exclusiv pe baza unor materiale publicate.

Art. 21. (1) Rezultatele obtinute la evaluarea mentionata la art. 19 se comunica individual cursantilor in aceiasi zi, imediat dupa corectarea acestora.

(2) Promovarea evaluarii mentionata la art. 19 se face in conditii similare cu modalitatea de promovare a examenului sustinut de cursanti in vederea obtinerii permisului de conducere.

(3) Cursantii au obligatia sa semneze toate documentele printate, aferente evaluarii mentionate la art. 19 pentru luarea la cunostinta a rezultatului evaluarii.

Art. 22. Rezultatul evaluarii va fi inscris in catalogul fiecarei grupe de cursanti si in Registrul National al Cursantilor.

Art. 23. Persoanele care nu s-au prezentat la sustinerea evaluarii prevazute la art. 19 sau nu au promovat respectiva evaluare, se pot prezenta la o noua evaluare la data si ora comunicate de managerul activitatii scolii de conducatori auto.

Art. 24. Finalizarea pregatirii teoretice pentru persoanele care nu au promovat sau care nu s-au prezentat la evaluarea prevazuta la art. 23, se va face in conditiile contractuale prestabilite.

Art. 25. Pregatirea practica se finalizeaza pr in sustinerea si promovarea unui evaluari practice asemanatoare cu sustinerea si promovarea examenului practic pe care cursantii il sustin in vederea obtinerii permisului de conducere, in cadrul scolii de conducatori auto unde s-a efectuat pregatirea, cu un instructor auto din cadrul acestei scoli de conducatori auto.

Art. 26. Evaluarea practica prevazuta la art. 25 este sustinuta in cadrul scolilor de conducatori auto, pe vehicule detinute de catre acestea;

Art. 27. (1) Rezultatele obtinute la evaluarea practica prevazuta la art. 25 se va comunica individual cursantilor in aceiasi zi, imediat dupa sustinerea acesteia;

(2) Cursantii au obligatia sa certifice prin semnatura rezultatul evaluarii practice prevazuta la art. 26, pentru luarea la cunostinta a rezultatului evaluarii.

Art. 28. Rezultatul evalurii practice prevazut la art. 25 va fi inscris in Registrul National al Cursantilor.

Art. 29. Persoanele care nu s-au prezentat sau nu au promovat evaluarea practica prevazuta la art. 25, se pot prezenta la o noua evaluare la data si ora comunicate de managerul activitatii scolii de conducatori auto.

Art. 30. Finalizarea pregatirii practice pentru persoanele care nu au promovat sau care nu s-au prezentat la evaluarea practica prevazuta la art. 29, se va face in conditiile contractuale prestabilite.

Art. 31. (1) In cazul in care cursantul are obiectii cu privire la rezultatul evaluarii practice, poate solicita conducerii scolii de conducatori auto repetarea acesteia cu un alt instructor auto.

(2) Repetarea evaluarii practice prevazuta la alin.(1) se va face in prezenta managerului activitatii scolii de conducatori auto, care va contrasemna documentele aferente respectivei reevaluari.

Art. 32. Pregatirea in vederea obtinerii permisului de conducere se considera finalizata daca din documentele scolare, intocmite in conditiile prezentei metodologii, reiese ca persona in cauza:

 • a) a efectuat in totalitate numarul de ore de pregatire teoretica si practica stabilite prin contractul de scolarizare si evidentiate in documentele scolare;
 • b) a sustinut si promovat evaluarea teoretica si practica din cadrul scolii de conducatori auto.;
 • c) indeplineste conditiile initiale de admitere la curs;

Art. 33. (1). Perioada de pregatire teoretica si practica efectuata in cadrul unei scoli de conducatori auto pentru una sau mai multe din categoriile A, A1, B, B1, B1E, BE nu poate depasi 6 luni.

(2) Perioada de pregatire teoretica si practica efectuata in cadrul unei scoli de conducatori auto pentru una sau mai multe din categoriile C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E, Tr, Tv, Tb nu poate depasi 9 luni.

(3) In cazul depasirii termenelor prevazute la alin. (1) sau alin. (2) pregatirea teoretica si practica a cursantului in vederea obtinerii permisului de conducere se poate face doar dupa incheierea unui alt contract de scolarizare cu o scoala de conducatori auto, pentru un nou curs intreg de pregatire.

Art. 34. Dupa finalizarea pregatirii si promovarea evaluarii teoretice si practice, scoala de conducatori auto va elibera fisa de scolarizare care se inmaneaza fiecarui cursant care a absolvit scoala respectiva. Copia acesteia va fi atasata la dosarul fiecarui cursant.

Art. 35. (1) In cazul in care un cursant care a finalizat pregatirea teoretica si practica minima obligatorie solicita efectuarea unei pregatiri practice suplimentare, scoala de conducatori auto va elibera cursantului o adeverinta, al carui model este prevazut in anexa nr. 2 la prezenta Metodologie.

(2) In situatia in care un cursant solicita unei scoli de conducatori auto sa desfasoare activitate de pregatire practica suplimentara, acesta se va inscrie in Registrul National al Cursantilor, incheindu-se in prealabil un act aditional la contractul de scolarizare dintre cursant si scoala.

(3) Pe toata durata efectuarii pregatirii practice suplimentare, cursantii au obligatia de a avea asupra lor actul de identitate si adeverinta prevazuta la alin. (1) pe care le prezinta, la cerere, organelor de control. O copie a adeverintei prevazuta la alin. (1) se va arhiva la dosarul cursantului respectiv.

 

CAPITOLUL IV
Documente scolare

Art. 36. Documentele scolare aferente pregatirii teoretice a persoanelor in cadrul scolilor de conducatori auto in vederea obtinerii permisului de conducere, sunt urmatoarele:

 • a) planul de invatamant;
 • b) programele scolare pentru disciplinele predate;
 • c) catalogul;
 • d) orarului grupelor de cursanti;
 • e) proiectele unitatilor de continut (lectiilor).

Art. 37. Documentele scolare aferente pregatirii practice a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, sunt urmatoarele:

 • a) foaia zilnica de parcurs, al carui model este prevazut in anexa nr. 3 la prezenta Metodologie;
 • b) caietul cursantului;
 • c) proiectele unitatilor de continut (lectiilor).

 

CAPITOLUL V
Transferul la alta scoala

Art. 38. In situatia rezilierii contractului de scolarizare pe motivul transferului la alta scoala de conducatori auto, managerul activitatii scolii de conducatori auto are obligatia de a elibera, persoanei titulare de contract, urmatoarele documente:

 • a) caietul cursantului completat la zi, barat cu mentiunea "transferat", semnat si stampilat;
 • b) documentele personale depuse de titular la sediul scolii de conducatori auto, scoala de conducatori auto pastrand copiile acestor documente;
 • c) dovada efectuarii pregatirii practice, dupa caz;
 • d) fisa de transfer, al carui model este prevazut in anexa nr. 4 la prezenta Metodologie.

Art. 39. (1) Scoala de conducatori auto care inregistreaza solicitarea de pregatire din partea unei persoane care a frecventat programul de pregatire al unei alte scoli, are dreptul sa procedeze la integrarea acesteia in procesul de pregatire propriu pentru finalizarea pregatirii, cu echivalarea orelor de pregatire efectuate anterior, in conditiile respectarii planului de invatamant raportat la situatia persoanei respective.

(2) La cererea depusa de solicitant pentru echivalarea totala sau partiala a orelor de pregatire efectuate, se vor anexa documentele prevazute la art. 5 alin.(1).

(3) Scoala de conducatori auto unde cursantul continua pregatirea are obligatia incheierii unui contract de scolarizare cu respectivul cursant precum si inregistrarii acestuia in Registrul National al Cursantilor.

(4) In cazul transferului unui cursant, fisa de scolarizare este eliberata de catre scoala de conducatori auto in care acesta a finalizat pregatirea practica, mentionandu-se si scoala/scolile de conducatori auto in care cursantul a desfasurat anterior activitate de pregatire.

 

CAPITOLUL VI
Arhivarea documentelor scolare

Art. 40. (1) Documentele aferente pregatirii teoretice si practice aflate in evidentele scolilor de conducatori auto, se vor pastra pentru o perioada de 3 ani la sediile acestora.

(2) Documentele arhivate vor fi structurate pe grupe si serii de cursanti in cadrul scolilor de conducatori auto.

Art. 41. (1) Dosarul arhivat la sediul scolilor de conducatori auto aferent fiecarei grupe de cursanti va contine urmatoarele documente completate:

 • a) catalogul;
 • b) contractele de scolarizare la care se ataseaza o copie a documentului de plata;
 • c) documentele solicitate cursantilor pentru inscrierea la scoala de conducatori auto, in copie;
 • d) caietul cursantului;
 • e) copii ale documentelor personale pe baza carora s-au acordat scutiri partiale de la program;
 • f) fisa/fisele de examinare ale fiecarui cursant, semnate de catre acestia;
 • g) fisa de scolarizare a fiecarui cursant, in copie.

(2) Foile zilnice de parcurs utilizate de instructorii auto, angajati ai scolii de conducatori auto, vor fi arhivate in ordine cronologica, pentru o perioada de 3 ani.

 

CAPITOLUL VII
Obligatiile scolii de conducatori auto, ale instructorului auto si ale profesorului de legislatie rutiera

Subcapitolul I
Obligatiile scolilor de conducatori auto

Art. 42. (1) Scolile de conducatori auto au urmatoarele obligatii:

 • a) sa incheie contract de scolarizare in vederea pregatirii cu fiecare dintre persoanele care solicita pregatirea;
 • b) sa respecte planul si programa de invatamant prevazute in anexa nr.4 la ordin;
 • c) sa respecte orarul stabilit;
 • d) sa asigure efectuarea pregatiri practice, cuprinsa in planul de invatamant, numai de catre instructori auto cu care are incheiat contract individual de munca, in cazul scolilor de conducatori auto prevazute la art.4 lit. a) din anexa nr. 1 la prezentul Ordin respectiv numai de catre instructori auto, persoane fizice autorizate, care detin scolile de conducatori auto prevazute la art.4 lit. b) din anexa nr. 1 la prezentul Ordin;
 • e) sa detina la sediu documentele scolare completate la zi, arhivate cel putin 3 ani, copiile fiselor de scolarizare, foile zilnice de parcurs, contractele de scolarizare incheiate cu cursantii, inclusiv documentele scolare privind evidenta si verificarea cunostintelor cursantilor, precum si toate documente solicitate cursantilor la inscrierea la scoala de conducatori auto;
 • f) sa efectueze pregatirea practica a persoanelor numai dupa finalizarea pregatirii teoretice;
 • g) sa elibereze instructorului auto foile zilnice de parcurs;
 • h) sa asigure existenta la sediu a copiilor dupa actele de identitate, permisele de conducere, avizele medicale si psihologice, atestatele pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in cadrul scolii de conducatori auto ca instructor auto si ca profesor de legislatie rutiera, actualizate.
 • i) sa utilizeze in procesul de pregatire teoretica doar profesori de legislatie rutiera si in procesul de pregatire practica doar instructori auto inscrisi in Registrul National al Cursantilor;
 • j) sa utilizeze in procesul de pregatire practica doar vehiculele inscrise in Registrul National al Cursantilor;
 • k) sa utilizeze in procesul de pregatire practica numai vehicule care indeplinesc conditiile prevazute in anexa nr. 1 la prezentul ordin;
 • l) sa-si desfasoare activitatea, cu exceptia pregatirii practice, doar in locatii care au fost autorizate in acest sens;
 • m) sa faca public prin afisare la sediu: orarul dupa care se desfasoara pregatirea teoretica si practica, planul de invatamant, precum si tariful pentru activitatea de pregatire efectuata;
 • n) sa efectueze pregatire teoretica/practica numai cu cursanti care se regasesc in Registrul National al Cursantilor;
 • o) sa elibereze fisa de scolarizare numai cursantilor care au finalizat cursurile de pregatire si au promovat testele aferente pregatirii teoretice si practice sustinute in cadrul scolilor de conducatori auto;
 • p) sa depuna, in termen de cel mult 5 zile, la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. pe a carei raza teritor iala scoala de conducatori auto isi desfasoara activitatea, toate documentele aferente modificarii conditiilor care au stat la baza acordarii autorizatiei de functionare si care au fost inregistrate in Registrul National al Cursantilor, nepercepandu-se un tarif pentru acesta prestatie.
 • r) sa asigure un grad minim de promovabilitate/categorie anual prevazut in anexa nr.1 la Ordin;
 • s) sa puna la dispozitia organelor de control documentele aferente pregatirii cursantilor;
 • t) sa inscriptioneze vehiculele cu care efectueaza pregatirea practica, pe partile laterale, cu autocolante al carui modelului este prevazut la anexa nr. 5 la prezenta Metodologie, pe care trebuie sa se regaseasca denumirea scolii de conducatori auto, numarul autorizatiei si categoriile pentru care este valabila autorizatia.
 • u) sa efectueze pregatirea practica doar pe trasee stabilite de Politia Rutiera de pe raza de competenta.
 • v) sa efectueze pregatirea practica numai in conditiile respectarii prevederilor Codului Muncii aprobat prin Legea nr.53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, fara a depasi 210 de ore de pregatire practica/luna pentru fiecare instructor auto angajat cu contract individual de munca cu norma intreaga.
 • w) sa efectueze pregatirea practica numai in conditiile respectarii prevederilor Codului Muncii aprobat prin Legea nr.53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, fara a depasi 60 de ore de pregatire practica/luna pentru fiecare instructor auto angajat cu contract individual de munca cu timp partial.
 • x) sa efectueze pregatirea teoretica numai in conditiile respectarii prevederilor Codului Muncii aprobat prin Legea nr.53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 43. Managerul activitatii scolii de conducatori auto raspunde de asigurarea conditiilor de pregatire teoretica si practica in conducerea auto a cursantilor si are urmatoarele obligatii:

 • 1) sa respecte prevederile metodologiei de organizare si desfasurare a cursurilor in vederea obtinerii permisului de conducere;
 • 2) sa promoveze in activitatea de invatamant metode, procedee si mijloace moderne;
 • 3) sa verifice, comportamentul cursantilor, hotarand, daca este cazul, intreruperea pregatirii celor care prezinta manifestari incompatibile cu calitatea de conducator auto;
 • 4) sa organizeze si sa controleze desfasurarea procesului de pregatire a cursantilor;
 • 5) sa mentina in permanenta functionalitatea bazei tehnico-didactice de pregatire si instruire;
 • 6) sa asigure arhivarea registrelor de evidenta a cursantilor, copiile fiselor de scolarizare, cataloagelor, caietelor cursantilor, contractelor incheiate cu cursantii, a documentelor scolare privind evidenta si verificarea cunostintelor acestora, precum si a dovezilor efectuarii pregatirii practice.
 • 7) sa asigure completarea Registrului National al Cursantilor, privind pregatirea cursantilor, precum si transferul datelor catre sistemul informatic al ARR.
 • 8) sa verifice activitatea instructorilor auto si a profesorilor de legislatie rutiera in cazul scolilor de conducatori auto prevazute la art.4 lit. a) din anexa nr. 1 la Ordin, sau sa verifice activitatea profesorului de legislatie rutiera in cazul scolilor de conducatori auto prevazute la art.4 lit. b) din anexa nr. 1 la Ordin.

Subcapitolul II
Obligatiile instructorului auto

Art. 44. Pe toata durata efectuarii pregatirii practice, instructorul auto are obligatia sa detina la bordul autovehiculului si sa prezinte personalului cu atributii de control, la cererea acestuia, documentele solicitate de acesta, respectiv:

 • a) actul de identitate;
 • b) permisul de conducere sau dovada inlocuitoare cu drept de circulatie;
 • c) atestatul de pregatire profesionala ca instructor auto;
 • d) caietul cursantului;
 • e) documentele autovehiculului cu care efectueaza pregatirea practica;
 • f) foaia zilnica de parcurs.

Art. 45. In cadrul procesului de pregatire a cursantilor in vederea obtinerii permisului de conducere, instructorul auto are urmatoarele obligatii:

 • a) sa respecte planul si programa de invatamant prevazute de legislatia in vigoare;
 • b) sa respecte durata orelor de pregatire practica precum si a pauzelor dintre acestea;
 • c) sa depuna la sediul scolii de conducatori auto copii dupa actul de identitate, permisul de conducere, avizul medical si psihologic, atestatul de pregatire profesionala de instructor auto, actualizate;
 • d) sa utilizeze in procesul de pregatire practica numai vehicule ale caror documente au fost depuse in dosarul de autorizare a scolii de conducatori auto sau cele care au fost ulterior adaugate sau schimbate la acele dosare prin instiintarea scrisa a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R;
 • e) sa utilizeze in procesul de pregatire practica numai vehicule care indeplinesc conditiile prevazute in anexa nr. 1 la prezentul ordin;
 • f) sa depuna in momentul finalizarii pregatirii practice la scoala de conducatori auto cu care are incheiat contract de munca, foile zilnice de parcurs aferente vehiculului cu care respectivul cursant a efectuat pregatirea practica;
 • g) sa efectueze pregatirea practica fara a depasi mai mult de 210 ore/luna in situatia in care sunt angajati cu contract individual de munca cu norma intreaga si 60 ore/luna in situatia in care sunt angajati cu contract individual de munca cu timp partial.
 • h) sa acopere caseta cu inscriptia "SCOALA" pe perioada in care nu efectueaza pregatire practica;
 • i) sa efectueze pregatirea practica doar in intervalul orar prevazut in foaia de parcurs.
 • j) sa indeplineasca procentul minim de promovabilitate impus scolilor de conducatori auto, in situatia in care acestia sunt angajatii scolilor de conducatori auto care nu au indeplinit respectivul procent.

Subcapitolul III
Obligatiile profesorului de legislatie rutiera

Art. 46. Pe toata durata efectuarii pregatirii teoretice, profesorul de legislatie rutiera are urmatoarele obligatii:

 • a) sa respecte planul si programa de invatamant prevazute de legislatia in vigoare;
 • b) asigurarea si respectarea conditiilor necesare efectuarii pregatirii teoretice.
 • c) respectarea duratelor orelor de pregatire teoretica, precum si a pauzelor dintre acestea.
 • d) asigurea completarii la zi a documentelor scolare.

Art. 47. Pe toata durata efectuarii pregatirii teoretice, profesorul de legislatie rutiera are obligatia sa detina si sa prezinte organelor de control, la cererea acestora, documentele solicitate de acestea, respectiv:

 • a) actul de identitate;
 • b) atestatul de profesor de legislatie rutiera;
 • c) proiectele unitatilor de continut (lectiilor);
 • d) planul de invatamant;
 • e) programa de invatamant;
 • f) orarul stabilit;
 • g) legitimatia de serviciu.

 

CAPITOLUL VIII
Dispozitii finale

Art. 48. (1) Cursul prevazut la art. 11 din anexa 1 la prezentul Ordin consta in efecuarea unui numar de 7 ore de pregatire practica si cuprinde exersarea urmatoarelor: accelerare, decelerare, mersul inapoi, franarea, distanta de franare, schimbarea benzii de circulatie, franare/manevra de urgenta, balansul remorcii, decuplarea si recuplarea unei remorci la autovehiculul sau, parcarea.

(2) Prevedererile prezentului ordin referitoare la inscrierea si efectuarea pregatirii pentru obtinerea permisului de conducere sunt aplicabile si posesorilor de permis categoria B care opteaza pentru efectuarea cursului prevazut la alin.(1).

(3) Urmare efectuarii cursului prevazut la alin.(1), scolile de conducatori auto elibereaza o adeverinta, al carui model este prevazut in anexa nr. 6 la prezenta Metodologie.

Art. 49. (1) Persoanele cu handicap pot efectua pregatire practica cu vehicule detinute de catre acestea sub orice titlu.

(2) In situatia prevazuta la alin.(1), persoana cu handicap trebuie sa prezinte scolii de conducatori auto cu care incheie contract de scolarizare, pe langa celelalte documente prevazute de legislatia in vigoare, un certificat medical care sa certifice respectivul handicap, precum si documentele vehiculului cu care efectueaza pregatirea practica care sa ateste admiterea acestuia in circulatie pe drumurile publice, precum si Certificatul de Agreare eliberat de Regia Autonoma Registrul Auto Roman.

Art. 50. Tariful de scolarizare prevazut in contractul incheiat de catre un cursant cu scoala de conducatori auto, trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu toate costurile directe, inclusiv combustibilul si indirecte, aferente pregatirii teoretice si practice ale respectivului cursant.

Art. 51. Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. poate aviza, la solicitarea persoanelor interesate, materiale didactice utilizate in procesul de pregatire in vederea obtinerii permisului de conducere.

Art. 52. Datele din Registrul National al Cursant ilor sunt puse la dispozitia Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor pe baza de protocol incheiat intre cele doua institutii.

Art. 53. Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezenta Metodologie.

 

Anexele nr. 1 - 6 la Metodologia de organizare si desfasurare a cursurilor de pregatire teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere

Caietul cursantului, Adeverinta pentru transferul la alta scoala, Foaie de parcurs,
Fisa de transfer, Stampila, Adeverinta efectuare curs categoria BE

PDF document

 

Publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 267bis din 13.05.2013

Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la Monitorul Oficial.