Colaboratori

FISE MEDICALE AUTO IASI

Sigla
N O R M E privind atestarea profesorilor de legislatie rutiera si a instructorilor de conducere auto

Legislatie

Ordinul Ministrului Transporturilor nr.733/2013
Anexa 2

N O R M E
privind atestarea profesorilor de legislatie rutiera si a instructorilor de conducere auto

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. Instructorii de conducere auto denumiti in continuare instructori auto si profesorii de legislatie rutiera pot desfasura activitate de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere numai daca sunt atestati in acest sens de catre Ministerul Transporturilor prin Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R conform prevederilor prezentelor norme.

Art. 2. Pentru obtinerea atestatelor de instructor auto si/sau profesor de legislatie rutiera solicitantii trebuie sa indeplineasca conditiile necesare in vederea desfasurarii acestei activitati, sa urmeze un curs de pregatire profesionala intr-un centru de pregatire si perfectionare profesionala a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de catre Ministerul Transporturilor si sa promoveze examenul sustinut in conditiile stabilite de prezentele norme.

Art. 3. (1) Instructorii auto pot fi atestati cel putin pentru una dintre categoriile A, B, BE, C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb.

(2) Obtinerea atestatului de instructor auto se realizeaza initial pentru una sau mai multe din categoriile A, B sau BE, urmand ca dupa o perioada de cel putin 2 ani 6 luni de activitate efectiva ca instructor auto sa se poata obtine si atestarea pentru categoriile C, CE, Tr, Tv sau Tb categoriile C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb.

(3) Activitatea efectiva ca instructor auto prevazuta la alin. (2) consta in scolarizarea unui numar minim de 100 cursanti 36 de cursanti care solicita obtinerea permisului de conducere auto in perioada mentionata.

(4) Obtinerea atestatului de instructor auto pentru cel putin una din categoriile D sau DE este conditionata de detinerea atestatului de instructor auto pentru cel putin una din categoriile C sau CE de o perioada minima de 2 ani, perioada in care solicitantul a finalizat pregatirea unui numar minim de 30 cursanti care au solicitat efectuarea pregatirii pentru aceste categorii.


CAPITOLUL II
Conditii pentru obtinerea atestatului de instructor auto si profesor de legislatie rutiera

Art. 4. Conditiile de studii pentru inscrierea la cursul in vederea obtinerii atestatului de instructor auto sunt cel putin indeplinite daca solicitantii sunt absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat sau sunt absolventi ai scolilor de maistri in specialitatea auto.

Art. 5. Persoana care solicita inscrierea la cursul organizat intr-un centru de pregatire si perfectionare profesionala a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de catre Ministerul Transporturilor, in vederea obtinerii atestatului de instructor auto trebuie ca, pe langa conditiile de studii, sa indeplineasca cumulativ si urmatoarele conditii:

a) sa aiba varsta de cel putin 25 de ani;

b) sa detina permis de conducere valabil pentru minim categoria pentru care solicita atestarea de cel putin 5 ani;

c) sa nu fi avut suspendata exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor in ultimul an sau mai mult de doua ori in ultimii 15 ani pentru consum de alcool;

d) sa nu fi avut anulat permisul de conducere in ultimii 10 ani;

e) sa fie apta din punct de vedere medical si psihologic pentru desfasurarea activitatii respective;

f) sa nu fi fost condamnata printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, talharie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea linistii publice, viol, lipsirea de libertate in mod ilegal, luarea sau darea de mita, trafic de influenta, trafic sau consum ilicit de droguri, daca nu a intervenit reabilitarea sau amnistia.

Art. 6. Conditiile de studii necesare inscrierii la cursul organizat in vederea obtinerii atestatului de profesor de legislat ie rutiera sunt indeplinite daca solicitantii sunt absolventi ai unei institutii de invatamant superior de lunga durata in specialitatile stiinte juridice sau tehnice.

Art. 7. Persoana care solicita inscrierea la cursul organizat intr-un centru de pregatire si perfectionare profesionala a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de catre Ministerul Transporturilor, in vederea obtinerii atestatului de profesor de legislatie rutiera trebuie ca, pe langa conditiile de studii, sa indeplineasca cumulativ si urmatoarele conditii:

a) sa aiba varsta de cel putin 25 de ani;

b) sa detina permis de conducere valabil cel putin pentru categoria B cu o vechime de cel putin 5 ani;

c) sa nu fi avut suspendata exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor in ultimul an sau mai mult de doua ori in ultimii 15 ani pentru consum de alcool;

d) sa nu fi avut anulat permisul de conducere in ultimii 10 ani;

e) sa fie apta din punct de vedere medical si psihologic pentru desfasurarea activitatii respective;

f) sa nu fi fost condamnata printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, talharie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea linistii publice, viol, lipsirea de libertate in mod ilegal, luarea sau darea de mita, trafic de influenta, trafic sau consum ilicit de droguri, daca nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;


CAPITOLUL III
Pregatirea si perfectionarea profesionala

Art. 8. (1) Actele necesare pentru urmarea cursurilor in vederea obtinerii atestatului de profesor de legislatie rutiera si/sau de instructor auto se depun la centrul de pregatire si perfectionare profesionala a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de catre Ministerul Transporturilor, acestea fiind urmatoarele:

a) cererea, in original, din care sa rezulte numele si prenumele persoanei, tipul atestatului solicitat, categoriile de autovehicule pentru care se solicita atestarea;

b) actul de identitate, in copie;

c) permisul de conducere, in copie;

d) actul de studii, in copie legalizata;

e) optional, cazier auto sau alt document echivalent, cu valabilitate de 30 zile, din care sa rezulte ca solicitantul indeplineste conditiile prevazute la art. 5 alin. lit. c) si d) sau, dupa caz, conditiile prevazute la art. 7 lit. c) si d) sau declaratie notariala pe proprie raspundere, in cazul cetatenilor din alte state membre ale Uniunii Europene, din care sa reiasa ca nu a avut permisul anulat sau suspendat pentru motivele prevazute la art. 5 sau art. 7;

f) aviz medical si psihologic, cu mentiunea "apt" pentru profesor de legislatie rutiera si/sau instructor auto in termenul de valabilitate, in copie;

g) certificatul de cazier judiciar, din care sa rezulte ca solicitantul indeplineste conditiile prevazute la art. 5, alin. lit. f) sau conditiile prevazute la art. 7 lit. f);

h) adeverinta eliberata de catre scoala/scolile de conducatori auto in cadrul careia/carora instructorul auto a activat, din care sa rezulte indeplinirea condi tiilor prevazute la art. 3 alin. (2) sau alin.(4) precum si atestatul de instructor auto valabil, pentru categoriile prevazute la art. 3, alin. (1) si alin. (2), dupa caz.

(2) Actele prevazute la alin. (1) lit. b), c) si f) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul prin mentiunea "conform cu originalul", inscrierea numelui si prenumelui si semnare de catre persoana care primeste actele in cadrul respectivului centru de pregatire si perfectionare profesionala a personalului din domeniul transporturilor rutiere, dupa confruntarea acestora cu originalul.

Art. 9. (1). Pregatirea si perfectionarea profesionala necesare pentru obtinerea/reinnoirea atestatului de instructor auto sau de profesor de legislatie rutiera se face in cadrul unor centre de pregatire de pregatire si perfectionare autorizate in conditiile legii.

(2). Programele de pregatire si perfectionare profesionala aferente cursurilor prevazute la art. 2, sunt elaborate de centrele de pregatire si perfectionare profesionala si vor fi avizate de catre Ministerul Transporturilor prin Directia Generala Transport Terestru.

Art. 10. (1) Cursul de pregatire profesionala in vederea obtinerii atestatului de instructor auto cuprinde pregatirea teoretica si practica, avand o durata de 120 de ore.

(2) Durata pregatirii teoretice va fi de 90 de ore, iar durata pregatirii practice va fi de 30 de ore.

(3) Durata zilnica a pregatirii teore tice si/sau practice nu trebuie sa depaseasca 6 ore.

Art. 11. Cursul de pregatire profesionala in vederea obtinerii unei categorii suplimentare aferente atestatului de instructor auto va avea o durata de 30 de ore, din care durata pregatirii teoretice va fi de 20 de ore, iar durata pregatirii practice va fi de 10 ore.

Art. 12. (1) Cursul de pregatire profesionala in vederea obtinerii atestatului de profesor de legislatie rutiera va avea o durata de 90 de ore de pregatire teoretica.

(2) Durata zilnica a pregatirii profesionale nu trebuie sa depaseasca 6 ore.

Art. 13. (1) Reinnoirea atestatului de instructor auto sau profesor de legislatie rutiera se face numai in conditiile absolvirii cursului de perfectionare profesionala.

(2) Cursul de perfectionare profesionala in vederea reinnoirii atestatului de instructor auto va avea o durata de 30 de ore.

(3) Cursul de perfectionare profesionala in vederea reinnoirii atestatului de profesor de legislatie rutiera va avea o durata de 30 de ore.

(4) Pentru urmarea cursurilor de perfectionare profesionala in vederea reinnoirii atestatului, titularul trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 5 sau, dupa caz art. 7, cu exceptia conditiei de studii. Conditia de studii mentionata trebuie sa fie indeplinita la data obtinerii primului atestat de catre titularii acestora.

(5) Pentru urmarea cursurilor de perfectionare profesionala in vederea reinnoirii atestatului, titularul trebuie sa depuna actele prevazute la art. 8, la care se adauga atestatul de instructor auto si/sau de profesor de legislatie rutiera detinut anterior, in copie certificata pentru conformitate cu originalul.

(6) Actele necesare pentru inscrierea la cursuri in vederea reinnoirii atestatului de profesor de legislatie rutiera si/sau de instructor auto sunt cele prevazute la art. 8 alin. (1), cu exceptia lit. d).

Art. 14. (1) Pot participa la examenele in vederea obtinerii/reinnoirii atestatului de instructor auto si profesor de legislatie rutiera numai persoanele care au urmat integral si continuu orele aferente fiecarui tip de atestat mentionat, prezenta la cursuri facandu-se pe cataloage.

(2) Numarul de cursanti care pot efectua pregatirea/perfectionarea in vederea obtinerii/reinnoirii atestatului de instructor auto si/sau profesor de legislatie rutiera in cadrul centrelor de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizate de catre Ministerul Transporturilor, intr-o serie, nu poate fi mai mare de 20.


CAPITOLUL IV
Examinarea in vederea obtinerii/reinnoirii atestatului de instructor auto si/sau a atestatului de profesor de legislatie rutiera

Art. 15. (1) Examenul in vederea atestarii profesionale a instructorilor auto si/sau a profesorilor de legislatie rutiera poate fi sustinut numai de persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la capitolul II.

(2) Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va stabili data si locul sustinerii examenelor de atestare profesionala.

Art. 16. (1) Comisia de examinare va fi compusa, la proba scrisa, din 3 membri, dintre care 2 reprezentanti ai Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. si un reprezentant al Directia Generala Transport Terestru - Directia Rutiera in calitate de r eprezentant al autoritatii de stat in domeniu iar examinarea la proba practica se va face de catre un reprezentant al Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.

(2) Optional, cu rol de observator, la examinarea teoretica in vederea obtinerii atestatului de instructor auto, poate participa si un reprezentant al centrului de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere.

Art. 17. La examenul in vederea obtinerii atestatului de instructor auto sau profesor de legislatie rutiera candidatul se va prezenta cu actul de identitate, permisul de conducere si cazierul auto sau documentul echivalent acestuia, toate in original.

Art. 18. (1) Examenul pentru obtinerea atestatului de instructor auto consta in urmatoarele probe:

a) proba scrisa, eliminatorie, care are drept scop verificarea cunoasterii regulilor de circulatie pe drumurile publice si cunoasterea autovehiculului, constand intr-un test tip grila cu 60 de intrebari, a carei durata este de 60 minute; aceasta proba fiind sustinuta in sistem informatic;

b) proba practica in trafic, avand o durata de 30 minute, destinata evaluarii cunostintelor, competentelor si capacitatilor pedagogice necesare desfasurarii procesului de pregatire practica; modalitatea de evaluare a probei practice, precum si obiectivele care stau la baza evaluarii acestei probe pentru fiecare categorie solicitata se stabilesc de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.

(2) Examenul pentru obtinerea atestatului de profesor de legislatie rutiera consta in urmatoarele probe:

a) proba scrisa, eliminatorie, care are drept scop verificarea cunoasterii regulilor de circulatie pe drumurile publice si cunoasterea autovehiculului, constand intr-un test tip grila cu 60 de intrebari, a carei durata este de 60 minute; aceasta proba fiind sustinuta in sistem informatic;

b) proba orala pentru evaluarea capacitatilor psihopedagogice, care consta in prezentarea unei teme din domeniul legislatiei rutiere si conducerii preventive, a carei durata este de minim 15 minute.

(3) Procedura de examinare, modalitatea de evaluare a probelor teoretice, practice si orale, precum si obiectivele care stau la baza acestor evaluarii pentru fiecare categorie, solicitata, se stabilesc de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.

Art. 19. (1) Pentru promovarea examenului prevazut la art. 18 alin. (1), candidatul trebuie sa raspunda corect la cel putin 48 de intrebari din testul tip grila, iar la proba practica sa obtina calificativul admis.

(2) Pentru promovarea examenului prevazut la art. 18 alin. (2), candidatul trebuie sa raspunda corect la cel putin 54 de intrebari din testul tip grila, iar la proba orala sa obtina calificativul admis.

(3) Intrebarile care alcatuiesc testul tip grila prevazut la art. 18 alin. (1) si (2), vor avea fiecare 4 variante posibile de raspuns.

Art. 20. (1) Examenul in vederea reinnoirii atestatului de instructor auto sau profesor legislatie rutiera se poate sustine numai de catr e persoanele care au absolvit in prealabil cursul de perfectionare profesionala si consta in sustinerea probelor prevazute la art. 18 alin. (1) lit. a) sau, dupa caz, art. 18 alin. (2) lit. a).

(2) Conditiile pentru promovarea examenului de reinnoire a atestatului sunt cele prevazute la art. 19 alin. (1) in cazul instructorilor auto, respectiv art. 19 alin. (2) in cazul profesorilor de legislatie rutiera.

(3) Examenul prevazut la alin. (1) se sustine in fata comisiei prevazute la art. 16, la data stabilita de aceasta.

Art. 21. La incheierea examenului prevazut la art. 18 sau art. 20, se va printa din sistemul informatic de examinare situatia rezultatelor obtinute de catre participantii la examen, aceasta fiind semnata de catre toti membrii comisiei de examinare.


CAPITOLUL V
Eliberarea atestatului

Art. 22. Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va elibera atestatul de instructor auto sau profesor de legislatie rutiera, dupa caz, la cerere, dupa achitarea tarifului aferent prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme, persoanelor care au promovat examenul prevazut la art.18 sau art. 20, in termen de maxim 15 zile de la data inregistrarii cererii la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.

Art. 23. (1) Persoanele declarate respinse la examenul in vederea obtinerii atestatului de instructor auto sau profesor de legislatie rutiera, au dreptul la doua reexaminari in termen de un an de la data sustinerii examenului initial.

(2) Persoanele declarate respinse la cele doua reexaminari prevazute la alin.(1), pot sustine un nou examen, numai dupa absolvirea unui nou curs de pregatire profesionala.

Art. 24. (1) Persoanele declarate respinse la examenul in vederea reinnoirii atestatului de profesor de legislatie rutiera sau instructor auto, au dreptul la doua reexaminari in termen de un an de la data sustinerii examenului initial.

(2) Persoanele declarate respinse la cele doua reexaminari prevazute la alin.(1), pot sustine un nou examen pentru reinnoirea atestatului numai dupa absolvirea unui nou curs de perfectionare profesionala.

(3) Persoanele neprezentate la proba practica, dar care au promovat proba teoretica pot fi reprogramate la aceasta proba de maxim doua ori in decurs de 6 luni de la data promovarii probei teoretice.

(4) In situatia in care cursantul nu se prezinta la proba practica in perioada de 6 luni prevazuta la alin. (3) este considerat respins.

Art. 25. (1) Perioada de valabilitate a atestatului de instructor auto este de 5 ani de la data sustinerii si promovarii probei practice iar perioada de valabilitate a atestatului de profesor de legislatie rutiera este de 5 ani de la data sustinerii si promovarii examenului teoretic.

(2) In cazul reinnoirii atestatului de instructor auto/profesor de legislatie rutiera, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. elibereaza un nou atestat, cu valabilitate de 5 ani de la data expirarii atestatului detinut anterior.

(3) In cazul in care un instructorul auto solicita adaugarea unei noi categorii de pregatire, i se va elibera un nou atestat de instructor auto inclusiv cu noua categorie de pregatire solicitata, perioada de valabilitate a acestui atestat fiind de la data promovarii probei practice corespunzatoare noii categorii pana la expirarea atestatului detinut anterior.

(4) Matca fiecarui atestat se pastreaza la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. care a eliberat atestatul pentru o perioada de 5 ani, iar situatia continand rezultatele obtinute de catre participanti la examen, printate din sistemul informatic, se pastreaza la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. pentru o perioada de 5 ani.

(5) Pentru sustinerea examenului prevazut la art. 18, art. 20 respectiv art. 23, candidatul va achita, in contul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., contravaloarea tarifului de examinare/reinnoire/reexaminare prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme.

Art. 26. (1) Atestatele de instructor auto sau de profesor de legislatie rutiera sunt documente prevazute cu serie si numar.

(2) Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va tine evidenta atestatele de instructor auto si a atestatelor de profesor de legislatie rutiera eliberate.

(3) Autoritatile cu atributii legale in circulatia pe drumurile publice, pot solicita Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. informatii privind atestatele de instructor auto sau de profesor de legislatie rutiera eliberate.

Art. 27. Modelul atestatului de profesor de legislatie rutiera este prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme iar modelul atestatului de instructor auto este prezentat in anexa nr. 3 la prezentele norme.


CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

Art. 30. (1) Instructorii auto atestati pentru categoria A, pot efectua pregatirea practica in vederea obtinrii permisului de conducere si pentru categoriile AM, A1 sau A2.

(2) Instructorii auto atestati pentru categoriile B, BE, C, CE, D respectiv DE pot efectua pregatirea practica in vederea obtinerii permisului de conducere si pentru categoriile B1, B1E, C1, C1E, D1 respectiv D1E, dupa caz.

(3) Instructorii auto atestati pentru categoria CE, pot efectua pregatirea practica in vederea obtinerii permisului de conducere si pentru categoria Tr.

Art. 31. Atestatele de instructor auto si atestatele de profesor de legislatie rutiera valabile la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, isi mentin valabilitatea pana la expirare, reinnoirea acestora facandu-se in conditiile prezentelor norme.

Art. 32. (1) In vederea reinnoirii atestatului de instructor auto si/sau profesor de legislatie rutiera, titularul acestuia trebuie sa urmeze cursul de perfectionare profesionala si sa promoveze examenul aferent in ultimul an de valabilitate al respectivului atestat.

(2) In cazul in care un instructor auto si/sau profesor de legislatie rutiera nu indeplineste conditia prevazuta la alin. (1), pentru a putea desfasura activitatea de pregatire a cursantilor in vederea obtinerii permisului de conducere, trebuie sa urmeze un nou curs de pregatire profesionala, in conditiile prevazute la art. 10 respectiv art. 11 si sa promoveze examenul prevazut la art. 18.

(3) In cazul in care un instructor auto nu indeplineste conditia prevazuta la alin. (1) si a detinut atestat de instructor auto pentru una sau mai multe din categoriile C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb, pentru a putea desfasura activitate de pregatire a cursantilor in vederea obtinerii permisului de conducere pentru cel putin una din aceste categorii trebuie sa urmeze un nou curs de pregatire profesionala, in conditiile prevazute la art. 10 si sa promoveze examenul prevazut la art. 18 fara a mai indeplini prevederile art. 3 alin. (1).

(4) In vederea obtinerii atestatului de instructor auto in conditiile prevazute la alin. (3), solicitantul trebuie sa faca dovada faptului ca a detinut atestat de instructor auto de la expirarea caruia nu a trecut o perioada mai mare de 5 ani pana la data inscrierii la cursul de pregatire profesionala.

Art. 33. Actele aferente persoanelor inscrise la cursurile pentru obtinerea sau reinnoirea atestatului de instructor auto si/sau de profesor de legislatie rutiera, se pastreaza la sediul centrului de pregatire si perfectionare profesionala a personalului din domeniul transporturilor rutiere care a organizat cursurile respective, pentru o perioada de 5 ani.

Art. 34. (1) Instructorii auto si profesorii de legislatie rutiera atestati in alte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana care se stabilesc in Romania, pot solicita Autoritatii Rutiere Romane -A.R.R. recunoasterea atestarii, in scopul exercitarii profesiei in Romania.

(2) Instructorii auto si profesorii de legislatie rutiera mentionati la alin. (1) vor face dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art. 5 si art. 7 dupa caz, cu documentele eliberate de autoritatile competente din statul de origine sau de provenienta, recunoscute sau echivalate, potrivit legii.

(3) Prevederile alin. (2) se aplica si cetatenilor romani care au obtinut calificarea intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un alt stat care face parte din Spatiul Economic European si in Confederatia Elvetiana.

(4) Instructorii auto si profesorii de legislatie rutiera mentionati la alin. (1) vor face dovada pregatirii continue prin reinnoirea atestatului detinut, la o perioada de maxim 5 ani de la data recunoasterii atestarii de catre Autoritatea Rutiera Romane - A.R.R.

Art. 35. (1) Instructorii auto si profesorii de legislatie rutiera atestatti in alte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana pot solicita Autoritatii Rutiere Romane -A.R.R. recunoasterea atestarii, in scopul exercitarii profesiei in regim transfrontalier.

Art. 36. Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentele norme.

 

Anexa nr. 1 la Normele privind atestarea profesorilor de legislatie rutiera si a instructorilor de conducere auto
Tarif pentru sustinerea examenului de atestare/reinnoire in vederea obtinerii atestatului de pregatire profesionala a instructorilor auto si a profesorilor de legislatie rutiera

Instructor auto:

Profesor de legislatie rutiera:

 

Anexa nr. 2 la Normele privind atestarea profesorilor de legislatie rutiera si a instructorilor de conducere auto
ATESTAT DE PREGATIRE PROFESIONALA A PROFESORILOR DE LEGISLATIE RUTIERA
PDF document

 

Anexa nr. 3 la Normele privind atestarea profesorilor de legislatie rutiera si a instructorilor de conducere auto

ATESTAT DE PREGATIRE PROFESIONALA A INSTRUCTORILOR AUTO
PDF document

 

Publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 267bis din 13.05.2013
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la Monitorul Oficial.