Colaboratori

FISE MEDICALE AUTO IASI

Sigla
N O R M E pentru autorizarea scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto

Legislatie

Ordinul Ministrului Transporturilor nr.733/2013
Anexa 1

N O R M E
pentru autorizarea scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto


CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. Scolile de conducatori auto fac parte din cadrul institutional national in domeniul sigurantei rutiere, care desfasoara activitatea de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere.

Art. 2. (1) Scolile de conducatori auto isi desfasoara activitatea in baza unei autorizatii eliberate de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., in conditiile prezentelor Norme, sau in baza autorizatiei eliberate intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, in cazul prestarii de servicii in Romania in regim transfrontalier.

(2) in sensul prevederilor alin. (1) prestarea in regim transfrontalier este determinata de caracterul temporar si ocazional al prestarii fiind stabilit in special in functie de: durata, frecventa, periodicitatea si continuitatea prestarii.

Art. 3. Pregatirea teoretica si practica necesara obtinerii permisului de conducere se efectueaza in cadrul scolilor de conducatori auto, acestea asumandu- si in totalitate pregatirea unui cursant.

Art. 4. Scolile de conducatori auto sunt organizate:

a) ca societati comerciale, regii autonome precum si ca scoli de conducatori auto organizate la nivelul Ministerului Educatiei Nationale sau organizate de institutii de invatamant particular acreditate conform legii care scolarizeaza numai elevii sau studentii inmatriculati in sistemul propriu de invatamant pentru profilul auto, precum si organizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne sau Ministerului Apararii Nationale care scolarizeaza cursanti doar pentru nevoile proprii.

b) in regim juridic de persoane fizice autorizate, in conditiile stabilite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.44/2008 privind desfasurarea activitatilor economi ce de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre instructori de conducere auto denumiti in continuare instructori auto, atestati conform reglementarilor specifice in vigoare, care au obtinut autorizatie ca scoli de conducatori auto in conformitate cu prevederile prezentelor Norme.


CAPITOLUL II
Conditii de autorizare a scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto

Art. 5. (1) Autorizarea scolilor de conducatori auto organizate conform prevederilor art.4, lit.a) se face de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., pentru cel putin una din categoriile AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tv sau Tb, numai daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii referitoare la:

a) onorabilitate;

b) baza materiala;

c) competenta profesionala.

(2) Se considera indeplinita conditia prevazuta la alin. (1) lit. a), daca:

a) persoana care conduce si organizeaza activitatea scolii de conducatori auto, denumita in continuare managerul scolii de conducatori auto, si care reprezinta scoala in relatia cu autoritatile si alte terte persoane:

i) nu a fost condamnat pentru infractiuni care o fac incompatibila cu aceasta activitate;

ii) nu a fost declarata inapta de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.; o persoana fizica este declarata inapta pentru a conduce activitatea daca a indeplinit aceasta functie la o scoala de conducatori auto careia i-a fost retrasa autorizatia.

b) scoala de conducatori auto nu a avut autorizatia retrasa in ultimul an;

(3) Se considera indeplinita conditia prevazuta la alin. (1 ) lit. b), daca solicitantul face dovada ca:

a) detine cu drept de proprietate, excluzand coproprietate, sau cu contract de leasing minim un vehicul pentru fiecare categorie solicitata; vehiculele utilizate la pregatirea practica pot fi folosite doar de o singura scoala de conducatori auto si trebuie sa:

i) indeplineasca cel putin conditiile prevazute in anexele nr. 1a) si nr. 1b) la prezentele Norme;

ii) fie agreate de catre Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" conform reglementarilor in vigoare, cu exceptia vehiculelor utilizate pen tru categoria AM;

iii) aiba inspectia tehnica periodica efectuata in conditiile legii;

iiii) fie asigurate pentru daune cauzate tertilor, inclusiv persoa nelor care se afla in interiorul acestora sau pe motocicleta.

iiiii) fie dotate pentru examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere, cu exceptia vehiculelor utilizate la pregatirea practica pentru categorieiile AM, A1, A2 si A, cu un sistem tehnic de monitorizare video si audio precum si cu un sistem de pozitionare globala - GPS; sistemul tehnic trebuie sa contina doua camere de luat vederi montate in interiorul vehiculului, orientate una spre interiorul acestuia astfel incat sa se poata vizualiza cursantul si exam inatorul autoritatii de examinare si una orientata paralel cu axul drumului astfel incat sa se poata vizualiza traseul urmat de vehiculul respectiv. Informatiile inregistrate prin acest sistem tehnic se stocheaza pe suport electronic si se pot pastra de catre scolile de conducatori auto pentru o perioada de 6 luni.
        Sistemul tehnic trebuie sa poata atat stoca cat si descarca, pentru fiecare cursant in parte, informatiile inregistrate. Rezultatul inregistrarii este criptat si consta in redarea simultana a imaginilor si sunetului din interiorul vehiculului, a imaginilor din exteriorul vehiculului, a traseului parcurs stabilit prin sistemul GPS precum si durata inregistrarii.

iiiii) abrogat.

b) detine in folosinta exclusiv a si permanenta, in proprietate, cu contract de inchiriere sau cu contract de comodat atunci cand este detinut de asociatul unic sau unul dintre asociatii scolii de conducatori auto, spatii adecvate procesului de invatamant care indeplinesc condi tiile minime prevazute in anexa nr. 2 la prezentele Norme, folosite numai in scop didactic si care nu au avut prin constructie destinatie initiala de locuinta, situate in blocuri cu mai multe etaje. Scolile de conducatori auto autorizate pentru categoriile C, CE, C1,C1E, D, DE, D1, D1E, Tr, Tv, Tb trebuie sa detina si spat iu necesar gararii vehiculelo r aferente acestor categorii de pregatire.

Scoala functioneaza numai in locatie unica care cuprinde sala/sali de preg atire teoretica, spatiu pentru activitatea de secretariat si arhiva, grup sanitar si suplimentar o sala pentru desfasurarea cursurilor de cunoastere a automobilului pentru scoala de conducatori auto care solicita autorizarea pentru categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E, si Tr.

c) detine in proprietate ech ipamentele si dotarea tehnico-didactica corespunzatoare continutului programelor scolare de pregatire teoretica si instruire pr actica in conducerea auto, prevazute in nota de certificare al carui model este prevazut in anexa nr. 3 la prezentele Norme;

(4) Se considera indeplinita conditia prevazuta la alin. (1) lit. c), daca solicitantul face dovada ca:

a) are angajati, cu contract de munca pe o perioada nedeterminata, minim un instructor auto si minim un profesor de legislatie rutiera; instructoru l auto sau profesorul de legislatie rutiera poate fi desemnat managerul activitatii scolii de conducatori auto;

b) are incheiat un contract de prestari servicii cu o unitate medicala, unitati de cruce rosie sau cabinet medical individual care va asigura personal didactic cu studii de specialitate sau are un contract incheiat in conditiile legii cu o persoana fizica cu studii de specialitate, pentru disciplina "prim ajutor".

(5) in cazul scolilor de conducatori auto care se stabilesc cu titlu secundar in Romania, se verifica doar acele conditii care nu au fost verificate cu ocazia autorizarii acordate in statul membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, unde scoala de conducatori auto este stabilita cu titlu principal.

Art. 6. (1) Autorizarea instructorilor auto organizati conform prevederilor art.4, lit. b) se face de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., pentru cel putin una din categoriile AM, A1, A2, A, B1, B sau BE, numai daca sunt indeplinite cumulativ urma toarele conditii referitoare la:

a) onorabilitate;

b) baza materiala;

c) competenta profesionala.

(2) Se considera indeplinita conditia prevazuta la alin. (1) lit. a), daca solicitantul:

a) nu a fost condamnat pentru infract iuni care il fac incompatibil cu activitatea de instructor auto;

b) nu a fost declarat inapt de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.; o persoana fizica este declarata inapta pentru a conduce activitatea daca a indeplinit aceasta functie la o scoala de conducatori auto careia i-a fost retrasa autorizatia din vina acestuia sau daca a avut autorizatia de instructor auto retrasa.

(3) Se considera indeplinita conditia prevazuta la alin. (1 ) lit. b), daca solicitantul face dovada ca:

a) detine cu drept de proprietate, excluzand coproprietate, sau cu contract de leasing minim un vehicul pentru fiecare categorie solicitata;

Vehiculele utilizate la pregatirea practic a pot fi folosite doar de o singura scoala de conducatori auto si trebuie sa:

i) indeplineasca conditiile prevazute in anexele nr. 1a) si nr. 1b) la prezentele Norme;

ii) fie agreate de catre Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" conform reglementarilor in vigoare, cu exceptia vehiculelor utilizate pen tru categoria AM;

iii) aiba inspectia tehnica periodica efectuata in conditiile legii;

iiii) fie asigurate pentru daune cauzate tertilor, inclusiv persoanelor care se afla in interiorul acestora sau pe motocicleta.

iiiii) fie dotate pentru examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere, cu exceptia vehiculelor utilizate la pregatirea practica pentru categorieiile AM, A1, A2 si A, cu un sistem tehnic de monitorizare video si audio precum si cu un sistem de pozitionare globala - GPS; sistemul tehnic trebuie sa contina doua camere de luat vederi montate in interiorul vehiculului, orientate una spre interiorul acestuia astfel incat sa se poata vizualiza cursantul si exam inatorul autoritatii de examinare si una orientata paralel cu axul drumului astfel incat sa se poata vizualiza traseul urmat de vehiculul respectiv. Informatiile inregistrate prin acest sistem tehnic se stocheaza pe suport electronic si se pot pastra de catre scolile de conducatori auto pentru o perioada de 6 luni.
        Sistemul tehnic trebuie sa poata atat stoca cat si descarca, pentru fiecare cursant in parte, informatiile inregistrate. Rezultatul inregistrarii este criptat si consta in redarea simultana a imaginilor si sunetului din interiorul vehiculului, a imaginilor din exteriorul vehiculului, a traseului parcurs stabilit prin sistemul GPS precum si durata inregistrarii.

iiiii) abrogat.

b) detine in proprietate, cu contract de inchiriere sau cu contract de comodat, spatii adecvate procesului de invatamant care indeplinesc conditiile minime pr evazute in anexa nr. 2 la prezentele Norme, folosite numai in scop didactic si care nu au avut prin constructie destinatie initiala de locuinta, situate in blocuri cu mai multe etaje.

Scolile de conducatori auto organizate conform prevederilor art.4, lit. b) functioneaza numai intr-o locatie unica care cuprinde spatiu pentru activitatea de secretariat si arhiva, grup sanitar si poate cuprinde si sala de legislatie rutiera; sala de legislatie rutiera trebuie sa asigure un spatiu minim necesar pentru 8 cursanti care efectueaza pregatirea in acelasi timp si poate fi folosita la pregatirea teoretica de cel mult 4 scoli de conducatori auto organizate conform prevederilor art.4 lit. b) la prezentele Norme;

c) detine echipamentele si dotarea tehnico-didactica corespunzatoare continutului programelor scolare de pregatire teoretica si instruire practica in conducerea auto, prevazute in nota de certificare al carui model este prevazut in anexa nr. 3 la prezentele Norme;

(4) Se considera indeplinita conditia prevazuta la alin. (1) lit. c), daca solicitantul a fost angajat ca instructor auto la o scoala de conducatori auto o perioada de minim 5 ani sau a detinut autorizatie de instructor auto si face dovada ca:

a) are angajat, cu contract de munca pe o perioada nedeterminata, un profesor de legislatie rutiera; activitatea de pregatire teoretica poate fi efectuata si de in structorul auto in situatia in care acesta detine si atestat de profesor de legislatie rutiera;

b) are incheiat un contract de prestari servicii cu o unitate medicala, unitati de cruce rosie sau cabinet medical individual care va asigura personal didactic cu studii de specialitate sau are un contract incheiat in conditiile legii cu o persoana fizica cu studii de specialitate, pentru disciplina "prim ajutor".


CAPITOLUL III
Eliberarea autorizatiei scolilor de conducatori auto

Art. 7. (1) in vederea obtinerii autorizatiei de scoala de conducatori auto pentru scolile de conducatori auto organizate conform prevederilor art. 4 lit. a), solicitantul depune la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. un dosar care trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) cererea-tip pentru obtinerea autorizatiei;

b) in functie de forma de organizare:

(i) certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului si actul constitutiv, pentru societatile comerciale sau regiile autonome;

(ii) actul doveditor in cazul scolilor din sistemul invatamantului particular acreditate, din cadrul Ministerului Educatiei Nationale, Ministerului Afacerilor Interne sau din cadrul Ministerului Apararii Nationale, din care sa reiasa ca au ca obiect de activitate pregatirea persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere;

c) lista cuprinzand toate vehiculele utilizate, pe fiecare categorie pentru care solicita autorizarea, pentru efectuarea instruirii practice in conducerea auto, impreuna cu documentele din care sa rezulte ca acestea indeplinesc conditiile prevazute la art.5, alin. (3), lit. a)

d) lista personalului didactic pentru care se depun urmatoarele documente:

1. extras dupa registrul electro nic general de evidenta a salariatilor REVISAL, pentru fiecare salariat;

2. cazier judiciar, atestat de pregatire profesionala si avize din care sa reiasa ca este apt din punct de vedere medical si psihologic;

3. contractul de prestari de servicii, prevazut la art.5, alin. (4), lit. b); in cazul incheierii contractului cu o persoana fizica pentru disciplina "prim ajutor" este necesara si prezentarea unei copii a diplomei de studii de specialitate, care sa ateste pregatirea in domeniul medical.

4. declaratie pe proprie raspundere, in cazul instructorilor auto si a profesorilor de legislatie rutiera, in care sa specifice daca desfasoara si alte activitati ca angajati sau in baza altor tipuri de contracte, precum si daca in cadrul acelor societati se afla in vigoare contracte colective de munca prin care nu este interzisa prestarea activitatii de instructor auto sau profesor de legislatie rutiera.

e) actele de proprietate, contractul de inchiriere sau contractul de comodat, dupa caz, pentru spatiile detinute, precum si ale poligonului pentru instruirea practica in conducerea auto in cazul categoriilor AM, A1, A2 sau A. Perioada de valabilitate a acestor contracte trebuie sa fie de minimum un an; Dimensiunile poligonului pentru instruirea practica in conducerea auto pentru categoriile AM, A1, A2 si A sunt prezentate in anexa nr. 4 la prezentele Norme, iar in cazul in care pentru examinarea cursantilor in vederea obtinerii permisului de conducere sunt impuse de catre Ministerul Afacerilor Interne, prin prevederi legale, alte dimensiuni ale acestuia, dimensiunile poligonului prezentat vor fi corelate in consecinta;

f) pentru managerul scolii de conducatori auto se vor depune: contractul individual de munca, atestatul de pregatire profesionala dupa caz, cazierul judiciar si decizia de numire cuprinzand si obligatiile acestuia;

g) lista cuprinzand echipamentele si dotarile tehnico-didactice proprii, prevazute in anexa nr. 3 la prezentele Norme.

(2) Documentele prevazute la alin. (1), lit. b) - f) se vor prezenta in copie, stampilate si semnate de catre administratorul scolii de conducatori auto, fiecare copie avand inscris in mod expres: "Subsemnatul ........................, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii pe nale privind falsul in declaratii, ca prezentul act este conform cu originalul".

(3) in termen de 15 zile de la data primirii dosarului, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. analizeaza documentele depuse, urmand ca, in cazul in care sunt indeplinite conditiile de autorizare, verificarea la sediul/punctul de lucru a indeplinirii conditiilor de autorizare sa fie confirmata printr-o nota de certificare, intocmita de catre Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier.

(4) Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va elibera solicitantului autorizatia de scoala de conducatori auto pentru categoriile solicitate pentru care indeplineste conditiile prevazute in prezentele Norme ori comunica in scris refuzul motivat, dupa caz, in termen de 5 zile de la data informarii asupra acestui fapt de catre Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier.

Art. 8. (1) in vederea obtinerii autor izatiei de scoala de conducatori auto pentru scolile de conducatori auto organizate conform prevederilor art. 4 lit. b), solicitantul depune la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. un dosar care trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) cererea-tip pentru obtinerea autorizatiei;

b) certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului corespunzator activitatii pentru care se solicita autorizarea;

c) permisul de conducere auto, cazierul judiciar, atestatul de pregatire profesionala si avizele medical si psihologic, valabile;

d) carte de munca, adeverinta eliberata de Inspectoratul Teritorial de Munca si/sau extras dupa registrul electronic general de evidenta al salariatilor REVISAL din care sa rezulte faptul ca a fost angajat ca instructor auto la o scoala de conducatori auto o perioada de minim 5 ani sau copie a autorizatiei de instructor auto;

e) lista cuprinzand toate vehiculele utilizate, pe fiecare categorie pentru care solicita autorizarea, pentru efectuarea instruirii practice in conducerea auto, impreuna cu documentele din care sa rezulte ca acestea indeplinesc conditiile prevazute la art.6, alin. (3), lit. a).

f) lista personalului didactic pentru care se depun urmatoarele documente:

1. extras dupa registrul electro nic general de evidenta a salariatilor REVISAL, pentru fiecare salariat;

2. cazier judiciar, atestat de pregatire profesionala si avize din care sa reiasa ca este apt medical si psihologic;

3. contractul de prestari de servicii, prevazut la art.6, alin. (4), lit. b); in cazul incheierii contractului cu o persoana fizica pentru disciplina "prim ajutor" este necesara si prezentarea unei copii a diplomei de studii de specialitate, care sa ateste pregatirea in domeniul medical.

4. declaratie pe proprie raspundere, in cazul instructorului auto si a profesorului de legislatie rutiera, in care sa specifice daca desfasoara si alte activitati ca angajati sau in baza altor tipuri de contracte, precum si daca in cadrul acelor societati se afla in vigoare contracte colective de munca prin care nu este interzisa prestarea activitatii de instructor auto sau profesor de legislatie rutiera.

g) actele de proprietate, contractul de inchiriere sau contractul de comodat, dupa caz, pentru spatiile detinute, precum si ale poligonului pentru instruirea practica in conducerea auto in cazul categoriilor AM, A1, A2 sau A. Perioada de valabilitate a acestor contracte trebuie sa fie de minimum un an; Dimensiunile poligonului pentru instruirea practica in conducerea auto pentru categoriile AM, A1, A2 si A sunt prezentate in anexa nr. 4 la prezentele Norme;

h) lista cuprinzand echipamentele si dotarile tehnico-didactice, prevazute in anexa nr. 3 la prezentele Norme, din care sa rezulte inclusiv detinatorul acestora.

(2) Documentele prevazute la alin. (1), lit. b) - g) se vor prezenta in copie, stampilate si semnate de catre persoana fizica autorizata in conditiile O.U.G. nr.44/2008, care solicita autorizarea, fiecare copie avand inscris in mod expres: "Subsemnatul ..............., declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale privind falsul in declaratii, ca prezentul act este conform cu originalul".

(3) in termen de 15 zile de la data primirii dosarului, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. analizeaza documentele depuse, urmand ca, in cazul in care sunt indeplinite conditiile de autorizare, verificarea la sediul/punctul de lucru a indeplinirii conditiilor de autorizare sa fie confirmata printr-o nota de certificare, intocmita de catre Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier.

(4) Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va elibera solicitantului autorizatia de scoala de conducatori auto la adresa unde acesta isi are sediul pentru categoriile solicitate pentru care indeplineste conditiile prevazute in prezentele Norme ori comunica in scris refuzul motivat, dupa caz, in termen de 5 zile de la data informarii asupra acestui fapt de catre Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier.

Art. 9. (1) Autorizatia scolii de conducatori auto se acorda pe perioada nedeterminata.

(2) in cazul in care scolile de conducatori auto organizate conform prevederilor art.4 lit. a) solicita autorizarea in mai multe sedii/puncte de lucru/sucursale/filiale, inregistrate la Oficiul National al Registrului Comertului, pentru fiecare dintre acestea se va elibera cate o autorizatie, in conditiile prezentelor Norme.

(3) Anual, Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier la solicitarea Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. certifica printr-o nota mentinerea valabilitatii autorizatiei fiecarei scoli de conducatori auto in functie de mentinerea conditiilor de autorizare, precum si de realizarea gradului minim de promovabilitate/categorie de 40% care reprezinta raportul dintre numarul de cursanti care au promovat primul examen in vederea obtinerii permisului de conducere si numarul cursantilor care s-au prezentat pentru prima data la examen pentru categoria respectiva, in aceasta perioada.

(4) Datele privind gradul de promovabilitate al candidatilor fiecarei scoli de conducatori auto, la primul examen sustinut, pentru anul anterior intocmirii notei de cer tificare sunt asigurate de catre Directia Regim Permise de Conducere si inmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

(5) Eliberarea autorizatiei, precum si certificarea anuala in vederea mentinerii valabilitatii acesteia se face, de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., dupa prezentarea documentului de plata a tarifului aferent prevazut in anexa nr.7 la prezentele Norme.

(6) Modelul autorizatiei scolii de conduc atori auto este prezentat in anexa nr. 5a) respectiv 5b) la prezentele Norme.

(7) Scolile de conducatori auto care au obtinut autorizatia vor fi inscrise in Registrul scolilor de conducatori auto tinut la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R, lista acestora fiind publicata pe site-ul ARR.

(8) in cazul in care, dupa eliberarea autorizatiei, scoala de conducatori auto solicita o noua categorie, acesteia, dupa acordarea categoriei, i se va elibera o noua autorizatie, inclusiv cu categoria respectiva, dupa plata tarifului aferent. Acordarea categoriei solicitate se va face cu respectarea prevederilor prezentelor Norme.


CAPITOLUL IV
Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 10. (1) in vederea cresterii calitatii a ctului de pregatire al cursantilor in vederea obtinerii permisului de conducere, la un an de la data prevazuta la art.19 art.20, procentul minim de promovabilitate al scolilor de conducatori auto va fi de 50%, corelat cu o scadere cu 30% a numarului minim obligatoriu de ore de pregatire; scaderea cu 30% a numarului minim obligatoriu de ore de pregatire nu se aplica cursantilor care efectueaza pregatirea in vederea obtinerii permisului de conducere pentru categoria B.

(2) De la data mentionata la alin.(1) scolile de conducatori auto vor avea posibilitatea sa efectueze cu cursantii un numar suplimentar de ore de pregatire practica peste numarul minim obligatoriu, in functie de competentele dovedite de cursant.

Art. 11. Scolile de conducatori auto autorizate pentru categoria B si care detin un ansamblu de vehicule a carui masa totala maxima autorizata este mai mare de 3500 kg dar nu depaseste 4250 kg, format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata depaseste 750 kg, pot efectua si cursul prevazut la art. 24-1 alin.(3) din Ordonanta de urgenta Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 12. Autorizatiile eliberate scolilor de conducatori auto pentru una din categoriile A, B, C, CE, D sau DE sunt valabile fara plata tarifului aferent si pentru categoriile AM, A1, A2, B1, C1, C1E, D1 sau D1E, dupa caz, daca respectiva scoala de conducatori auto detine vehicule necesare instruirii practice pentru respectivele categorii, care indeplinesc conditiile minime prevazute in anexele nr. 1a) si nr. 1b) la prezentele Norme.

Art. 13. Scolile de conducatori auto, autorizate pentru mai multe locatii, pot folosi in procesul de pregatire practica un vehicul detinut in proprietate sau in baza unui contract de leasing, doar la una din scolile de conducatori auto autorizate.

Art. 14. in functie de capacitatea salii de clasa in care se desfasoara pregatirea teoretica si in conformitate cu prevederile cuprinse in anexa nr. 2 la prezentele Norme, pe autorizatia eliberata scolii de conducatori auto se va inscrie numarul maxim de cursanti care pot fi scolarizati in acelasi timp (grupa).

Art. 15. Tarifele pentru eliberarea autorizatiei scolii de conducatori auto precum si pentru mentinerea valabilitatii acesteia sunt cuprinse in anexa nr. 6 la prezentele Norme si vor fi achitate Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.

Art. 16. (1) Scolile de conducatori auto autorizate in alt stat membru al Uniunii Europene pot desfasura temporar activitatea de pregatire a cursantilor pe ter itoritoriul Romaniei, informand in acest sens Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.

(2) Pentru ca beneficiarii serviciilor prestate de scolile de conducatori auto mentionate la alin. (1) sa poata sustine examenul in vederea obtinerii permisului de conducere, scolile de conducatori auto mentionate la alin. (1) vor inscrie cursantii in Registrul National al Cursantilor.

Art. 17. (1) Pierderea, sustragerea sau deteriorarea autorizatiei se anunta, de catre titularul acesteia, la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., in termen de 5 zile de la data constatarii acestui fapt.

(2) Pierderea sau sustragerea autorizatiei scolii de conducatori auto se publica, de catre titularul acesteia, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. Dupa publicare, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va elibera o noua autorizatie, la cererea titularului, cu plata tarifului aferent.

Art. 18. Autorizatiile scolilor de conducatori auto eliberate pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin se reinnoiesc dupa un an si apoi anual, pana la expirarea valabilitatii lor, in conditiile respectarii prevederilor prezentelor Norme, fara plata tarifului.

Art. 19. Instructorii auto autorizati conform prevederilor Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr.1019/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregatire practica si a profesorilor de legislatie rutiera, a Normelor privind autorizarea scolilor de conducatori auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregatire practica, a Programei de scolarizare si a Metodologiei de organizare si desfasurare a cursurilor de pregatire teoretica si practica in vederea obtinerii permisului de conducere, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 684 din 12 octombrie 2009, se vor autoriza in conditiile respectarii prevederilor prezentelor Norme in termen de maxim 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin publicat 1n Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 684 si 684 bis din 12 octombrie 2009, se vor autoriza 1n conditiile respectarii prevederilor prezentelor norme pana la data de 1 septembrie 2017.

Instructorii auto autorizati conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activitatii de pregatire a persoanelor 1n vederea obtinerii permisului de conducere, publicat 1n Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 107 din 12 februarie 2014, cu modificarile ulterioare, se vor autoriza 1n conditiile respectarii normelor prevazute 1n anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislatie rutiera si a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare si desfasurare a cursurilor de pregatire teoretica si practica a persoanelor 1n vederea obtinerii permisului de conducere, a Programei de scolarizare, precum si privind conditiile si obligatiile pentru pregatirea teoretica si practica a persoanelor 1n vederea obtinerii permisului de conducere, pana la data de 1 septembrie 2017.

Art. 20. Conditiile privind indeplinirea procentului minim de promovabilitate si a mentinerii conditiilor anuale de autorizare, prevazute la art.9 alin.(3) din prezentele Norme, precum si privind dotarea cu sistemul tehnic prevazut la art.5 alin.(3) pct. iiiii) respect iv art. 6 alin.(3) pct. iiiii) intra in vigoare in termen de 6 luni de la data publicarii prezentului Ordin la data de 1 septembrie 2017 1 septembrie 2018.
        Indeplinirea procentului minim de promovabilitate prevazut la art. 20 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013, cu modificarile ulterioare, se suspenda incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 30 martie 2021.

Art. 21. Anexele 1- 6 fac parte integranta din prezentele Norme.

 

Anexa nr. 1a) la Normele privind autorizarea scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto
Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca VEHICULELE DESTINATE INSTRUIRII PRACTICE in conducerea auto in vederea obtinerii permisului de conducere

Categoria AM - vehicul, cu doua, trei sau patru roti, a carui viteza maxima prin constructie este mai mare de 25 km/h dar nu depaseste 45 k m/h si care este echipat cu un motor cu ardere interna, cu aprindere prin scanteie, cu o capacitate cilindrica ce nu depaseste 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere interna ori, dupa caz, electric, a carui putere nominala continua maxima nu depaseste 4 kW, iar masa proprie a vehicu lului nu depaseste 350 kg, neincluzand masa bateriilor in cazul vehiculului electric. Este asimilat mopedului cvadriciclul usor sau triciclul cu motor care pastreaza caracteristicile acestuia.

Categoria A1 - motociclete din categoria A1 fara atas, cu o putere a motorului de maximum 11 kw si cu un raport putere/greutate de cel mult 0, 1 kw/kg, care poate atinge o viteza de cel putin 90 km/h. Daca motocicleta este actionata de un motor cu ardere interna, capacitatea cilindrica a motorului trebuie sa fie de cel putin 115 cm3. Daca motocicleta este actionata cu un motor electric, raportul putere/greutate al vehiculului trebuie sa fie de cel putin 0,08 kw/kg.

Categoria A2 - motociclete fara atas, cu o putere a motorului de cel putin 20 kw, dar de maximum 35 kw si cu un raport putere/greutate care nu depaseste 0,2 kw/kg. Daca motocicleta este actionata de un motor cu ardere interna, capacitatea cilindrica a mo torului trebuie sa fie de cel putin 395 cm3. Daca motocicleta este actionata cu un motor electric, raportul putere/greutate al vehiculului trebuie sa fie de cel putin 0,15 kw/kg.

Categoria A - motociclete fara atas, a carei masa fara incarcatura este mai mare de 175 kg, cu o putere a motorului de cel putin 50 kw. Daca motocicleta este actionata de un motor cu ardere interna, capacitatea cilindrica a mo torului trebuie sa fie de cel putin 595 cm3. Daca motocicleta este actionata cu un motor electric, raportul putere/greutate al vehiculului trebuie sa fie de cel putin 0,25 kw/kg;

Categoria B1 - cvadriciclu cu motor, care poate atinge o viteza de cel putin 60 km/h.

Categoria B - vehicule din categoria B, cu 4 roti, care pot atinge o viteza de cel putin 100 km/h.

Categoria BE - ansamblu format dintr-un vehicul de examen din categoria B si dintr-o remorca cu masa maxima autorizata de cel putin 1000 kg , care atinge o viteza de cel putin 100 km/h si care nu intra in categoria B; compartimentul de marfa al remorcii consta dintr-un corp inchis care este cel putin tot atat de lat si inalt ca si autovehiculul; corpul inchis poate fi si usor mai putin lat decat vehiculul cu conditi a ca vizibilitatea spre spate sa nu fie posibila decat cu ajutorul oglinzilor retrovizoare exterioare al e autovehiculului; remorca trebuie sa aiba o masa rea la totala * de minimum 800 kg.

Categoria C1 - vehicul din categoria C1 a carui masa maxima autorizata este de cel putin 4000 kg, care are o lungime de cel putin 5 m, care atinge o viteza de cel putin 80 km /h si care este echipat cu ABS si un dispozitiv de inregistrare a vitezei; compartimentul pentru marfuri trebuie sa consiste dintr-o caroserie de tip inchis cel putin la fel de lata si de inalta ca si cabina.

Categoria C1E - ansamblu format dintr-un vehicul de examen din categoria C1 si dintr-o remorca a carei masa maxima autorizata este de cel putin 1250 kg; acest ansamblu trebuie sa aiba o lungime de cel putin 8 m si sa atinga o viteza de cel putin 80 km/h; compartimentul de marfa al remorcii consta dintr-un corp inchis care este cel putin tot atat de lat si inalt ca si cabina; corpul inchis poate sa fie puti n mai ingust decat cabina cu conditia ca vizibilitatea in spate sa fie posibila doar prin utilizarea oglinzilor retrovizoare exterioare ale autovehiculu lui; remorca trebuie sa aiba o masa reala totala de cel putin 800 kg;

Categoria C - vehicul din categoria C a carui masa maxima autorizata este de cel putin 12.000 kg, care are lungimea de cel putin 8 metri, latimea de cel putin 2,4 m si care atinge o viteza de cel putin 80 km/h, este echipat cu sistem de prevenire a blocarii rotilor in timp ul franarii (ABS) si cu un sistem de transmisie care presupune o selectie manuala a vitezelor de catre conducatorul auto si cu un dispozitiv de inregistrare definit conform Regulamentului (CEE) nr.3821/85; compartimentul de marfa consta dintr-un corp inchis care este cel putin tot atat de lat si de inalt ca si cabina; vehiculul trebuie sa aiba o masa reala totala de minimum 10.000 kg.

Categoria CE - vehicul articulat sau un ansamblu format dintr-un vehicul de examen din categoria C si o remorca cu lungimea de cel putin 7, 5 m; atat vehiculul articulat cat si ansamblul trebuie sa aiba o masa totala maxima autorizata de cel putin 20.000 kg, o lungime de cel putin 14 m si o latime de cel putin 2,4 m, sa atinga o viteza de cel putin 80 km/h, sa fie echipate cu sistem de prevenire a blocarii rotilor in timpul franarii (ABS) si sa fie echipate cu un sistem de transmisie care presupune o selectie manuala a vitezelor de catre conducatorul auto si cu un dispozitiv de inregistrare definit conform Regulamentului (CEE) nr.3821/85; compartimentul pentru marfuri al remorcii consta dintr-un corp inchis care este cel putin tot atat de lat si de inalt ca si cabina; atat vehiculul articulat, cat si ansamblul trebuie sa aiba o masa reala tot ala de minimum 15.000 kg.

Categoria D1 - vehicul din categoria D1 a carui masa maxima autorizata este de cel putin 4000 kg, care are o lungime de cel putin 5 m si care poate atinge o viteza de cel putin 80 km/h, echipat cu ABS si cu un dispozitiv de inregistrare a vitezei.

Categoria D1E - ansamblu format dintr-un vehicul de examen din categoria D1 si dintr-o remorca a carei masa maxima autorizata este de cel putin 1250 kg si care atinge o viteza de cel putin 80 km/h; compartimentul pentru marfuri al remorcii consta dintr-un corp inchis care are cel putin o latime o inaltime de 2 m; remorca trebuie sa aiba o masa reala totala minima de 800 kg.

Categoria D - vehicul din categoria D care are o lungime de cel putin 10 m, o latime de cel putin 2,4 m si care poate atinge o viteza de cel putin 80 km/h, echipat cu ABS si cu un dispozitiv de inregistrare a vitezei.

Categoria DE - ansamblu format dintr-un vehicul de examen din categoria D si dintr-o remorca a carei masa maxima autorizata este de cel putin 1250 kg, latimea de cel putin 2,4 m si care este capabil sa atinga o viteza de cel putin 80 km/h; compartimentul pentru marfuri al remorcii consta dintr-un corp inchis de o latime si o inaltime de cel putin 2 m; remorca trebuie sa aiba o masa reala totala de cel putin 800 kg.

Categoria Tr - ansamblu format dintr-un tractor rutier si o remorca; remorca are o masa maxima autorizata de cel putin 3500 kg.

NOTA:

 

Anexa nr. 1b) la Normele privind autorizarea scolilor de conducatori auto
DOTAREA MINIMA a autovehiculelor si vehiculelor destinate instruirii practice in conducerea auto

a) Motociclete:


b) Autoturisme:


c) Autocamioane si tractoare:


d) Autobuze, troleibuze si tramvaie:


e) Remorci si semiremorci:
Caseta SCOALA

Nota: Dimensiunea inscrisului "SCOALA" de pe caseta este de L x l = 300 x 90 [mm] iar dimensiunea inscrisului "SCOALA" de pe placa este de L x l = 600 x 180 [mm];

 

Anexa nr. 2 la Normele privind autorizarea scolilor de conducatori auto
CONDITII MINIME pentru spatiile folosite in procesul de invatamant

Scoala trebuie sa dispuna de cel putin o sala de pregatire teoretica dotata cu mijloace de invatamant si cu materiale didactice pentru predarea disciplinelor teoretice prevazute in planul de invatamant prevazute in anexa nr. 3 la prezentele Norme.

Sala de clasa trebuie sa fie astfel dimensionata, in functie de numarul maxim de cursanti inscrisi intr-o grupa de pregatire, astfel incat sa se asigure un volum de 5 m3 si o suprafata efectiva de minim 2 m2 pentru fiecare cursant.

In functie de numarul maxim de cursanti inscrisi intr-o grupa de preg atire, sala de clasa va avea dotari suficiente pentru desfasurarea in bune conditii a pregatirii teoretice si prezentarea tuturor subiectelor prevazute in programa de invatamant.

In cazul scolilor care efectueaza pregatirea pentru categoriile C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, Tr, Tb, Tv, acestea vor dispune suplimentar de o alta sala de clasa in care se va asigura un volum de 5 m3 si o suprafata efectiva de minim 2 m2 pentru fiecare cursant si in care va fi predata disciplina "cunoasterea vehiculelor", avand dotarea minima necesara corespunzatoare prevazuta in anexa nr. 3 la prezentele Norme.

 

Anexa nr. 3 la Normele privind autorizarea scolilor de conducatori auto
NOTA DE CERTIFICARE - Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier
PDF document

 

Anexa nr. 4 la Normele privind autorizarea scolilor de conducatori auto
SCHITA CU DIMENSIUNILE POLIGONULUI pentru instruirea practica in conducerea auto pentru
categoriile AM, A1, A2 si A
PDF document

 

Anexa nr. 5a la Normele privind autorizarea scolilor de conducatori auto
AUTORIZATIE SCOLI DE CONDUCATORI AUTO
PDF document

 

Anexa nr. 5b la Normele privind autorizarea scolilor de conducatori auto
AUTORIZATIE SCOLI DE CONDUCATORI AUTO - instructor autorizat
PDF document

 

Anexa nr. 6 la Normele privind autorizarea scolilor de conducatori auto
TARIFE pentru eliberarea autorizatiei de scoala de conducatori auto si pentru mentinerea valabilitatii acesteia

I. Eliberare autorizatie:

II. Alte tarife:

 

Publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 267bis din 13.05.2013
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la Monitorul Oficial.