Colaboratori

FISE MEDICALE AUTO IASI

Sigla
CODUL RUTIER 2020 - Navigare

Legislatie

CODUL RUTIER 2020 - Cap. VIII - X

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice - actualizata pana la 30 iunie 2020

CAPITOLUL VIII - Cai de atac impotriva procesului verbal de constatare

Art.118.

(1) Impotriva procesului-verbal de constatare și sanctionare a contraventiei se poate depune plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la judecatoria in a carei raza de competenta a fost constatata fapta.

(2) Plangerea suspenda executarea amenzii și a sanctiunii contraventionale complementare dispuse prin procesul-verbal de constatare și sanctionare a contraventiei de la data inregistrarii la judecatoria prevazuta la alin.(1).

(3) Dovada inregistrarii plangerii contraventionale se realizeaza printr-un document emis de catre instanta de judecata sau printr-un extras din portalul instantelor de judecata www.portal.just.ro si se depune sau se transmite prin orice mijloace de comunicare la distanta ce asigura transmiterea textului si confirmarea primirii acestuia, de catre contravenient sau de catre reprezentantul conventional al acestuia, la unitatea de politie din care face parte agentul constatator, care efectueaza mentiunile corespunzatoare in evidente. Permisul de conducere retinut se restituie personal titularului sau reprezentantului conventional al acestuia. In situatia transmiterii dovezii inregistrarii plangerii contraventionale prin mijloace de comunicare la distanta, la cererea scrisa a titularului sau a reprezentantului conventional al acestuia, unitatea de politie din care face parte agentul constatator poate restitui permisul de conducere retinut la adresa de corespondenta indicata in cuprinsul cererii.

(3.1) Hotararea judecatoreasca prin care judecatoria solutioneaza plangerea este definitiva si irevocabila. - Decizia CCR 500/2012

(4) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se reia in ziua urmatoare celei in care a fost predat permisul de conducere, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii judecatorești prin care instanta a respins plangerea impotriva procesului-verbal de constatare și sanctionare a contraventiei. Sanctiunea contraventionala complementara constand in suspendarea dreptului de a conduce iși produce efectele fara indeplinirea vreunei alte formalitati.

(5) Predarea permisului de conducere de catre contravenient se face personal, prin reprezentant conventional sau prin servicii de curierat, cu aviz de primire, in termenul prevazut la alin.(4), la serviciul/biroul politiei rutiere, care il va inainta unitatii de politie care il are in evidenta.

(6) Se considera indeplinita obligatia de predare a permisului de conducere și in cazul in care documentul este transmis prin servicii de curierat, cu aviz de primire, in termenul prevazut la alin. (4) la serviciul/biroul politiei rutiere. Data care se ia in considerare este data predarii permisului catre serviciul de curierat. Dovada inlocuitoare se elibereaza la data prezentarii titularului inauntrul termenului de suspendare a dreptului de a conduce la serviciul/biroul politiei rutiere la care a inaintat permisul de conducere.

(7) In cazul in care contravenientul nu preda permisul de conducere in termenul prevazut la alin.(4), durata de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se majoreaza de drept cu 30 de zile, fara indeplinirea vreunei alte formalitati.

(8) In sensul prezentului articol, prin serviciu al politiei rutiere se intelege serviciul politiei rutiere din structura unui inspectorat judetean de politie, Brigada Rutiera din cadrul Directiei Generale a Municipiului București sau biroul de politie autostrazi din cadrul Brigazii Autostrazi și Misiuni Speciale din structura Inspectoratului General al Politiei Romane.

Art.119.

In cazul in care fapta unui conducator de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, instanta de judecata investita cu solutionarea cauzei va cita unitatea de politie din care face parte agentul constatator, partile implicate in eveniment si societatea de asigurare.

Art.120.

(1) Procesul-verbal neatacat in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia, precum si, dupa caz, hotararea judecatoreasca prin care s-a solutionat plangerea constituie titluri executorii, fara vreo alta formalitate.

(2) abrogat.

(3) abrogat.

Art.121.

(1) abrogat.

(2) Executarea sanctiunii contraventionale complementare se prescrie in acelasi termen in care se prescrie sanctiunea contraventionala principala.CAPITOLUL IX - Atributii ale unor ministere si ale altor autoritati ale administratiei publice

Art.122.

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului are urmatoarele atributii:

a) ia masuri pentru mentinerea permanenta in stare tehnica buna a drumurilor pe care le administreaza;
b) ia masuri pentru instalarea, aplicarea si intretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei pe drumurile din administrarea sa, cu respectarea standardelor in vigoare;
c) autorizeaza efectuarea lucrarilor in zonele de siguranta si protectie a drumurilor din administrarea sa, verifica modul de executare si respectarea termenelor stabilite;
d) stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare si certificare a echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare pentru vehicule;
e) autorizeaza infiintarea si functionarea statiilor de inspectie tehnica periodica, supravegheaza si controleaza activitatea acestora si atesta personalul care efectueaza inspectia tehnica periodica;
f) stabileste norme metodologice si organizeaza pregatirea, examinarea si atestarea profesionala a instructorilor si profesorilor de legislatie in domeniul pregatirii candidatilor pentru obtinerea permisului de conducere, in conditiile legii;
g) stabileste conditiile tehnice si metodologice de omologare pentru circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, de inspectie tehnica periodica, de certificare a autenticitatii, de identificare, precum si de verificare tehnica in trafic a vehiculelor;
h) autorizeaza infiintarea si functionarea scolilor pentru pregatirea conducatorilor de autovehicule si tractoare agricole sau forestiere si tramvaie;
i) stabileste norme obligatorii privind organizarea si desfasurarea transporturilor rutiere si controleaza respectarea acestora;
j) elaboreaza reglementari specifice in domeniul transporturilor rutiere;
k) omologheaza vehicule pentru circulatie;
l) certifica si/sau omologheaza echipamentele, piesele de schimb si materialele de exploatare pentru vehiculele fabricate in tara sau importate;
m) autorizeaza agentii economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglari, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor, precum si de dezmembrare a acestora;
n) asigura efectuarea certificarii autenticitatii sau a identificarii vehiculelor rutiere, in vederea inmatricularii acestora;
o) asigura eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere;
p) stabileste normele metodologice si organizeaza pregatirea si examinarea conducatorilor auto, in vederea obtinerii certificatelor de atestare profesionala;
q) elaboreaza, in conditiile legii, norme privind evaluarea capacitatilor psihologice solicitate in activitatea de conducere a autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere ori tramvaielor.

Art.123.

Ministerul Apararii Nationale are urmatoarele atributii:

a) indruma, supravegheaza si controleaza circulatia pe drumurile publice a vehiculelor apartinand acestui minister si controleaza respectarea de catre conducatorii de vehicule din subordine a regulilor de circulatie;
b) coopereaza cu politia rutiera pentru realizarea actiunilor de insotire a coloanelor oficiale militare, precum si a vehiculelor din parcul propriu;
c) inregistreaza vehiculele din parcul propriu si tine evidenta acestora;
d) pregateste personalul din subordine pentru conducerea vehiculelor ministerului si autorizeaza personalul didactic din scolile de pregatire a conducatorilor auto din sistemul propriu, in vederea obtinerii permisului de conducere;
e) organizeaza si executa inspectia tehnica periodica a vehiculelor din unitatile aflate in subordinea sa;
f) elaboreaza, impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, norme privind conditiile in care pot circula pe drumul public vehiculele speciale de lupta din parcul propriu;
g) elaboreaza, impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, norme privind controlul circulatiei autovehiculelor apartinand Ministerului Apararii Nationale si insotirea coloanelor militare.

Art.124.

Ministerul Educatiei si Cercetarii are urmatoarele atributii:

a) asigura, prin programa scolara, educatia rutiera a prescolarilor si elevilor din invatamantul preuniversitar;
b) asigura, in unitatile de invatamant specializate, pregatirea cursantilor in vederea obtinerii permisului de conducere;
c) indruma, coordoneaza si controleaza, prin inspectoratele scolare, activitatea de educatie rutiera in unitatile de invatamant, inclusiv de pregatire si perfectionare a cadrelor didactice desemnate sa execute astfel de activitati;
d) asigura materialul didactic pentru laboratoarele de educatie rutiera si parcurile-scoala proprii de circulatie.

Art.125.

Ministerul Sanatatii are urmatoarele atributii:

a) elaboreaza norme referitoare la examinarea medicala a candidatilor la examenul pentru obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de vehicule;
b) stabileste masurile ce trebuie luate de unitatile sanitare, in scopul prevenirii accidentelor de circulatie generate de cauze medicale;
c) elaboreaza norme privind examinarea medicala a conducatorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si tramvaie, precum si norme privind prelevarea probelor biologice in vederea stabilirii intoxicatiei etilice si a starii de influenta a substantelor psihoactive asupra comportamentului conducatorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si tramvaie;
d) stabileste semnul distinctiv ce se aplica pe ambalajul medicamentelor contraindicate conducerii vehiculelor;
e) stabileste si certifica continutul truselor medicale de prim ajutor.

Art.126.

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor impreuna cu politia rutiera intocmesc programe de preventie rutiera si indruma, coordoneaza si controleaza modul de aplicare a acestora. Fondurile necesare desfasurarii acestor programe se asigura de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor impreuna cu societatile de asigurare autorizate.

Art.127.

(1) In scopul coordonarii unei strategii unitare, multidisciplinare in domeniul sigurantei circulatiei rutiere, in subordinea Guvernului functioneaza Consiliul Interministerial pentru Siguranta Rutiera.

(2) Atributiile Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Art.128.

(1) Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii:

a) iau masuri pentru mentinerea permanenta in stare tehnica buna a drumurilor pe care le administreaza, precum si pentru iluminarea corespunzatoare a acestora, conform legii;
b) iau masuri pentru instalarea, aplicarea si intretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei, conform standardelor in vigoare, tinand evidenta acestora;
c) intocmesc si actualizeaza planurile de organizare a circulatiei pentru localitatile urbane si iau masuri pentru realizarea lucrarilor ce se impun in vederea asigurarii fluentei si sigurantei traficului, precum si a reducerii nivelurilor de emisii poluante, cu avizul politiei rutiere;
d) stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces si circulatie, stationare si parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul politiei rutiere;
e) iau masuri pentru amenajarea de trotuare si drumuri laterale pentru circulatia pietonilor, vehiculelor cu tractiune animala, a tractoarelor, de piste pentru biciclete, precum si de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane pe drumurile pe care le administreaza, cu avizul politiei rutiere;
f) inregistreaza si tin evidenta vehiculelor nesupuse inmatricularii;
g) iau masuri pentru ridicarea si depozitarea, in spatii special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, abandonate sau parasite pe domeniul public;
h) iau masuri pentru asigurarea spatiului si depozitarii vehiculelor cu tractiune animala, depistate circuland pe drumurile publice pe care le este interzis accesul;
i) sprijina activitatile organizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si de Ministerul Administratiei si Internelor pentru educatia rutiera a elevilor.

(2) Proiectele de sistematizare a localitatilor, de reglementare a circulatiei, precum si a drumurilor publice din interiorul si din afara acestora, elaborate de autoritatile publice locale, vor fi avizate de seful politiei rutiere a judetului, municipiului Bucuresti sau, dupa caz, al politiei rutiere din Inspectoratul General al Politiei Romane.

Art.129.

(1) Ministerul Administratiei si Internelor si autoritatile administratiei publice locale iau masuri pentru popularizarea regulilor de circulatie in randul tuturor persoanelor care folosesc drumurile publice si in acest scop vor prevedea in planurile anuale fondurile necesare.

(2) In unitatile de invatamant prescolar, primar si gimnazial obligatoriu se desfasoara cel putin o ora de educatie rutiera pe saptamana, pe parcursul anului scolar.

(3) Mass-media poate sprijini actiunile Ministerului Administratiei si Internelor si ale autoritatilor administratiei publice locale in legatura cu popularizarea regulilor de circulatie pe drumurile publice.

(4) Politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane se va implica in realizarea programelor de siguranta rutiera, stabilite de Comisia Economica pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite.

Art.130.

Orele de educatie rutiera din institutiile de invatamant prescolar, primar si gimnazial se desfasoara potrivit programei aprobate prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.CAPITOLUL X - Dispozitii finale

Art.131.

In desfasurarea activitatilor de prevenire a accidentelor rutiere, politia rutiera poate solicita sprijinul unor asociatii profesionale si al unor conducatori de autovehicule autovehicule si tractoare agricole sau forestiere, care consimt sa participe voluntar la acestea, conform legii.

Art.132.

Anual se stabilesc fonduri din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, destinate campaniilor si activitatilor de educatie rutiera.

Art.133.

(1) Modelele indicatoarelor, marcajelor si semnalelor luminoase, precum si semnalele politistilor rutieri sunt prevazute in anexa nr.2.

(2) Anexa prevazuta la alin.(1) poate fi modificata si completata prin hotarare a Guvernului, pe baza modificarilor si completarilor aduse conventiilor si acordurilor internationale in domeniu, la care Romania este parte.

Art. 133.1. ???

Substantele sau produsele stupefiante prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, precum si medicamentele cu efecte similare acestora se stabilesc si se actualizeaza periodic, prin lege, la propunerea Ministerului Sanatatii.

Art.134.

(1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica incepand cu data de 1 februarie 2003. Pe aceeasi data se abroga Decretul nr.328/1966 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile ulterioare, republicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr.49 din 28 iunie 1984, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgenta.

(2) In termen de 30 de zile de la data publicarii Ministerul de Interne va elabora regulamentul de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art.135.

In termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, Guvernul va emite hotararea de modificare si completare a Hotararii Guvernului nr.85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, denumit regulament in cuprinsul prezentei ordonante de urgenta, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art.136.

In termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, ministerele cu atributii in domeniul circulatiei pe drumurile publice vor elabora, vor aproba si vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, normele de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, dupa cum urmeaza:

a) Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art.15 alin.(4), art.23 alin.(10), art.24 alin.(2) si art.83 alin.(4);
b) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru prevederile art.23 alin.(33) si (35) si ale art.66 alin.(3);
c) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art.9 alin.(2), art.14 alin.(2);
d) Ministerul Sanatatii Publice, pentru prevederile art.22 alin.(2), (5) si (7), art.87 alin.(3), art.88 alin.(2) si ale art.125 lit.a);
e) abrogat
f) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art.23 alin.(5) si (8);
g) Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art.123 lit.f) si g);
h) Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art.130.

Art.137.

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.


*Prezenta ordonanta de urgenta transpune in legislatia nationala prevederile art.4 alin.(1) teza finala si alin.(4) paragrafele 1 si 2, art.6 alin.(2) lit.f), art.7 alin.(1) lit.e) si alin.(3) lit.b), art.11 alin.(1) teza intai si alin.(5) teza intai si art.12 din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformata), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.403 din 30 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.2 alin.(1) lit.a) pct.(i) teza intai si teza finala si pct.(iii) si alin.(2) lit.a) teza intai si lit.b) din Directiva 91/671/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranta si a sistemelor de fixare a copiilor in scaune in vehicule, publicata in Jurnalul Oficial, seria L, nr.373 din 31 decembrie 1991, astfel cum a fost modificata prin Directiva de punere in aplicare 2014/37/UE a Comisiei din 27 februarie 2014 de modificare a Directivei 91/671/CEE a Consiliului privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranta si a sistemelor de siguranta pentru copii in vehicule, precum si ale art.2 lit.e), art.3 alin.(4), art.3a alin.(3) si art.9 din Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de inmatriculare pentru vehicule, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.138 din 1 iunie 1999, astfel cum a fost modificata si completata prin Directiva 2003/127/CE a Comisiei din 23 decembrie 2003, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.10 din 16 ianuarie 2004, prin Directiva 2006/103/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.363 din 20 decembrie 2006, prin Directiva 2013/22/UE a Consiliului din 13 mai 2013, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.158 din 10 iunie 2013, si prin Directiva 2014/46/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 aprilie 2014, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.127 din 29 aprilie 2014.DEROGARI

OUG 83/2020 pentru modificarea si completarea OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea unor masuri in domeniul circulatiei pe drumurile publice in contextul pandemiei de COVID-19 - publicata in Monitorul Oficial 448 din 27 mai 2020 - stabileste urmatoarele:

Art. II.

Prin derogare de la prevederile art.103 alin.(6) si alin.(8) teza finala din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata starii de alerta declarate in conditiile legii, in vederea prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, predarea permisului de conducere se poate face de catre titularul acestuia si prin posta si servicii de curierat, cu aviz de primire, catre unitatea de politie pe raza careia domiciliaza, are resedinta sau, dupa caz, locuieste, in situatia persoanelor aflate la studii in Romania, in termen de 5 zile de la comunicarea ordinului.

Art. III.

Pe durata starii de alerta declarate in conditiile legii, in vederea prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, cererile de restituire a documentelor retinute/placutelor de inregistrare ori inmatriculare retinute de catre politia rutiera se pot transmite si prin orice mijloace care asigura transmiterea textului si confirmarea primirii acestuia, precum fax, e-mail, posta, curier rapid, iar restituirea acestora se realizeaza in conditiile art.112 alin.(4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la adresa de corespondenta precizata de catre proprietar sau utilizatorul vehiculului, dupa caz, in cuprinsul cererii.

Art. IV.

(1) In situatiile in care, pe durata starii de alerta declarate in conditiile legii, in vederea prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, se impune deplasarea organizata a vehiculelor cu care se asigura transportul persoanelor la locurile de carantina/izolare la domiciliu, acestea sunt insotite pe drumurile publice de unul sau mai multe autovehicule ale Politiei Romane sau ale Jandarmeriei Romane.

(2) Deplasarea la locurile de carantina/izolare la domiciliu se realizeaza in coloana, iar, in cazurile in care se impune, autovehiculele Politiei Romane sau ale Jandarmeriei Romane pot avea in functiune semnalele speciale de avertizare sonora si luminoasa.

(3) Prin derogare de la prevederile art.61 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe timpul deplasarii la locurile de carantina/izolare la domiciliu, coloana de vehicule are regim de circulatie prioritara daca sunt in functiune semnalele speciale de avertizare sonora si luminoasa.

(4) Circulatia in regim prioritar se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 61 si 62 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Prevederile alin.(1) - (4) se aplica in mod corespunzator si in situatia in care, pentru realizarea masurilor dispuse pe durata starii de alerta declarate in conditiile legii, in vederea prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, se impune organizarea altor transporturi de bunuri ori persoane pe drumurile publice.

 

Anexa nr. 1 - Categorii de vehicule pentru care se elibereaza permisul de conducere

Categoriile de vehicule pentru care se elibereaza permisul de conducere, prevazute la art.20 alin.(2), se definesc astfel:

a) categoria AM: mopede a caror viteza maxima prin constructie este mai mare de 25 km/h, dar nu depașește 45 km/h;

b) categoria A1:

1. motociclete cu cilindree maxima de 125 cmc, cu puterea maxima de 11 kW si cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg;
2. tricicluri cu motor cu puterea maxima de 15 kW;

c) categoria A2: motociclete cu puterea maxima de 35 kW, cu un raport putere/greutate care nu depaseste 0,2 kW/kg si care nu sunt derivate dintr-un vehicul avand mai mult de dublul puterii sale;

d) categoria A: motociclete cu sau fara atas si tricicluri cu motor cu puterea de peste 15 kW;

e) categoria B1: cvadricicluri a caror masa proprie nu depaseste 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de marfuri), neincluzand masa bateriilor in cazul vehiculelor electrice si care sunt echipate cu motor cu ardere interna a carui putere neta maxima nu depaseste 15 kW sau cu motor electric a carui putere nominala continua maxima nu depaseste 15 kW;

f) categoria B:

1. autovehiculul a carui masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.500 kg si al carui numar de locuri pe scaune, in afara conducatorului, nu este mai mare de 8;
2. ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
3. ansamblul de vehicule a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 4.250 kg, format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata depaseste 750 kg;

g) categoria BE: ansamblul de vehicule a caror masa totala maxima autorizata depaseste 4.250 kg, format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca sau semiremorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.500 kg;

h) categoria C1: autovehiculul, altul decat cel din categoria D sau D1, a carui masa totala maxima autorizata depaseste 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg, si care este proiectat si construit pentru transportul a maximum 8 pasageri in afara de conducatorul auto. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;

i) categoria C1E:

1. ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria C1 si o remorca sau semiremorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu conditia ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depaseasca 12.000 kg;
2. ansamblurile de vehicule in care vehiculul tragator face parte din categoria B, iar remorca sau semiremorca sa are o masa totala maxima autorizata de peste 3.500 kg, cu conditia ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depaseasca 12.000 kg;

j) categoria C:

1. autovehiculul, altul decat cele din categoria D sau D1, a carui masa totala maxima autorizata este mai mare de 3.500 kg si care este proiectat si construit pentru transportul a maximum 8 pasageri in afara conducatorului auto;
2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;

k) categoria CE: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria C si o remorca sau semiremorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg;

l) categoria D1:

1. autovehiculul proiectat si construit pentru transportul a maximum 16 pasageri in afara de conducatorul auto si a carui lungime maxima nu depaseste 8 m;
2. ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul tragator din categoria D1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;

m) categoria D1E: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria D1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane;

n) categoria D: autovehiculul destinat transportului de persoane avand mai mult de 8 locuri pe scaune, in afara locului conducatorului. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;

o) categoria DE: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria D si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane;

p) categoria Tr: tractoare agricole sau forestiere.

r) categoria Tb: troleibuz;

s) categoria Tv: tramvai.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la Monitorul Oficial.